Projekt „LiV” – Lekcje i Wystawy

W dniu 20.05.2019 r. uczennice specjalizacji fotografia artystyczna
(klasy 1a i 2A) kolejny raz odwiedziły Galerię „Katowice” w ramach
projektu „LiV” (Lekcje i Wystawy). W ramach projektu zobaczyły wystawę
zbiorową „Obszary niewiadome” oraz wzięły udział w
wykładzie/warsztatach prowadzonych przez Prezesa Okręgu Śląskiego ZPAF
Arkadiusz Ławrywianiec. Wykład dotyczył szeroko pojętego zagadnienia
fotografii reportażowej i dokumentalnej.

Wybór zagadnień z plastyki na rozmowę rekrutacyjną do Liceum Plastycznego

Wybór zagadnień z plastyki na rozmowę rekrutacyjną do Liceum Plastycznego
– podstawa programowa SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kandydat
• Wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury, rysunku
• Zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów
• Rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji: kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne
• Wykazuje się znajomością pojęć: gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura barwy, walor barwy; kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe
• Rozpoznaje rodzaje perspektyw (w tym m.in.: rzędowa, kulisowa, aksonometryczna, barwna, powietrzna, zbieżna)
• Charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, faktura
• Rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych (portret, autoportret, pejzaż, martwa natura, sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna i batalistyczna)
• Rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka
• Powyższe środki wyrazu rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów
• Zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury
• Charakteryzuje na wybranych przykładach z różnych dziedzin pojęcie stylu w sztuce
• Wykazuje się znajomością najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki w Polsce i na świecie

(w oparciu o podstawę programową „Plastyka” klasy IV-VIII)