Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r.

W związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
( Dz.U. z 2020 poz 530)

przypominamy , że zgodnie z
§ 13. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów:
1) art. 53 ust. 1d, art. 63 ust. 13–19 oraz art. 63 ust. 22 w zakresie stosowania przepisów ust. 13–19, a także art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;”,
2) art. 44zg ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) art. 44zzzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., w zakresie formy składanej deklaracji – w odniesieniu do osób, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji styczeń–luty 2020 r.;
4) § 17–19, § 24–27, § 28 ust. 2, § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278, z 2017 r. poz. 1651 oraz z 2019 r. poz. 372) oraz § 22 ust. 1 w za-kresie stosowania przepisu § 19 tego rozporządzenia;
5) § 15–17, § 22–25, § 26 ust. 2, § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534) oraz § 20 ust. 1 w zakresie stosowania przepisu § 17 tego rozporządzenia;
6) § 15–17, § 29–32, § 33 ust. 2, § 34 i § 35 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373);
7) § 23 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) oraz § 23 ust. 7 tego rozporządzenia w zakresie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
8) § 4 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391);
9) § 62 ust. 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wa-runków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707) w odniesieniu do osób, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie prze-prowadzanego w sesji styczeń–luty 2020 r.;
10) § 15–17 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegó-łowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1258, z 2018 r. poz. 1024 oraz z 2019 r. poz. 1675);
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 493
11) § 14 i § 16–18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych ; (Dz. U. poz. 1674).

„12) § 4 ust. 4–4b, § 11 ust. 2 pkt 1, § 12 i § 16 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z 2009 r. poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580);
13) wydanych na podstawie art. 63 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 11h ust. 3.”.

Matura próbna.

Matura próbna.

W TERMINIE OD 2- 8 KWIETNIA PRZYSTĘPUJEMY DO PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty nagrań do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl w zakładce aktualności.

Próbny egzamin ósmoklasisty online.

Drodzy Uczniowie,

W dniach 30 marca – 1 kwietnia zostanie przeprowadzony online próbny egzamin ósmoklasisty .

Zachęcamy, abyście  wszyscy  wzięli w nim udział, ponieważ jest to ostatnia szansa sprawdzenia się przed egzaminem właściwym. Jak będzie wyglądał egzamin?

Arkusze zostaną udostępnione na stronie internetowej www.cke.gov.pl oraz www.oke.jaworzno.pl w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne (wy wybieracie język angielski).

Po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE – rozwiązujecie zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisujecie swoje rozwiązania w jednej z form:

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku
 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Po skończonej pracy prześlecie  swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać Wam informację zwrotną.

 

Informacja dla uczniów i rodziców.

Informacja dla uczniów i rodziców

W tym trudnym czasie domowej izolacji informujemy, że szkoła, oprócz lekcji prowadzonych drogą elektroniczną, nadal oferuje konsultacje pedagogiczno-psychologiczne.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Jesteśmy do Waszej dyspozycji w przypadku  problemów nie tylko związanych z obecną sytuacją.

Utrzymujemy stały kontakt z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi.

Można do nas pisać, można także dzwonić. W zeszłym tygodniu za pośrednictwem Vulcana podaliśmy nasze numery telefonów.

Jesteśmy również  do dyspozycji pod adresem mailowym.

Psycholog:        psycholog1blanka@gmail.com

Pedagog:           pedagog1krzysztof@gmail.com

Życzymy wszystkim  dużo zdrowia i pogody ducha 🙂

Blanka Król

Krzysztof Sacha

 

Uchwała Rady Pedagogicznej

Uchwała Rady Pedagogicznej
 nr  18/19/20 z dnia 25.03.2020 roku

w sprawie zmian w statucie Liceum Sztuk Plastycznych w Gliwicach,Szkoły Podstawowej,Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych,Liceum Ogólnokształcącego Animator.

 

Na podstawie art. 82 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z poź. zm) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

 

 • 1

Wprowadza się  następujące zmiany w statucie szkoły

W rozdziale 6 w § 21 dopisano ust 9, ust 10, ust 11 które przyjmują brzmienie:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z sytuacją nadzwyczajną w kraju, szkoła może realizować jej zadania wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.
 2. W sytuacji wymienionej w ust 9 dyrektor szkoły:
  • przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
  • koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci
   i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
  • ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
 1. a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

4) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

 • ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
 • ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych,
 • ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły;
 • wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
 • zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;
 • ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 9 mogą być realizowane w szczególności:
  • z wykorzystaniem:
 1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
 2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 4. innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
 • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
 • przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W rozdziale 9 w § 51 dodano ust.22  który przyjmuje brzmienie

 1. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  i konieczności nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nauczyciele zmodyfikują przedmiotowe systemy oceniania, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji  ich wiedzy i umiejętności, w tym również sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach uczniów w nauce, a także uzyskanych przez nich ocenach.

 

 • 2

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 • 3

Uchwałę przekazuje się do realizacji Dyrektorowi Szkoły jako przewodniczącemu Rady Pedagogicznej.

 

 • 4

Uchwała obowiązuje od dnia 25.03.2020 r.