3 MAJA 1791.

Prezentujemy prace naszych uczniów z Liceum Sztuk Plastycznych wykonane w trakcie nauki zdalnej.
Tematem prac była Konstytucja 3 Maja 1791roku.

Natalia Owcz0rz – klasa 2a

Paweł Stryczek – klasa 3a

Magda Marcinowska – klasa 1bm

Oliwia Szynol – klasa 1a

Ola Falborska – klasa 1BG

Natalia Dodak – klasa 1a

Dominik Czarnecki – klasa 3a ,,praca wykonana w pracowni 63″.

3 maja 1791 roku.

3 maja 1791 roku wszyscy w Warszawie czekali na decyzję sejmu, który miał uchwalić konstytucję. Tego dnia Polacy świętowali, cieszyli się i śpiewali:

    Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, trzeci maj,
Dla Polaków błogi raj.

Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem trzeci maj zabłysnął –
I cała Polska powstała.

Witaj maj, trzeci maj,
Dla Polaków błogi kraj.

 

 

 

„Konstytucja 3 Maja 1791 roku” . Jan Matejko

W centralnej części obrazu znajduje się Stanisław Małachowski, pełniący wówczas funkcję marszałka sejmu. Marszałek, niesiony przez posłów Aleksandra Linowskiego i Ignacego Zakrzewskiego, dumnie unosi w prawej ręce tekst Konstytucji 3 maja, w lewej zaś dzierży laskę, symbol władzy marszałkowskiej.

Nie zginął naród, lecz skruszył pęta,

Żyje Ojczyzna, ta Matka święta,

Już oddychają wolności kraje.

         Więc narodowe uczcijmy święto,

         dzień ogłoszenia ustaw przesławnych,

         prowadźmy dalej pracę poczętą

         na wzór tych przodków, praojców, dawnych.

Na wzór ich łączmy w uścisku bratnim

Dłonie zwaśnione przez długie lata,

Niechaj nie będzie ten akt ostatnim,

niech się przykładem stanie dla świata!    

W trakcie zajęć edukacji zdalnej cały czas realizowane są postawy patriotyczne, które służą identyfikacji  narodowej i kulturowej.  W działaniach dydaktycznych i wychowawczych wspieramy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, dbamy o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm, umiłowanie ojczyzny i szacunek dla symboli i barw narodowych.

 

Uczennica naszej szkoły szyje maseczki.

 
 
Pamiętamy o FRANKU SURDELU z KNUROWA.
 
Uczennica klasy IIIA LSP, Łucja Olimska wraz ze swoją rodziną- na czele z mamą – panią Reginą Olimską szyją maseczki ochronne, a cały dochód przeznaczają na leczenie Franka Surdela.
Zamówienia można składać na profilu FB pani Reginy Olimskiej. Realizacja zamówienia nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto Franka. Odbiór osobisty. Link do konta wpłat można znaleźć na profilu FB Pani Reginy Olimskiej.
 
https://www.siepomaga.pl/franek-surdel?fbclid=IwAR0dIWxhc5BzIaDxiQLEMb7uISXzYpCoGYAa_UGC4U-PFpyzq4VN-88Bd6U

Poradnik pedagoga. Zapomniane kontakty.

Poradnik pedagoga. Zapomniane kontakty.

 

Dzisiaj chciałem napisać o tym abyście potraktowali ten trudny czas jako nową możliwość

i szansę. Co jeszcze  warto umieścić w planie dnia, oprócz niezbędnego wyjścia na świeże powietrze

(oczywiście w maseczce i zgodnie z obowiązującymi zasadami)  ?

Zdarza się, że w rodzinie, lub wśród znajomych są takie osoby, z którymi już dawno utraciliśmy kontakt. Nie rozmawiamy, nie spotykamy się z różnych powodów. Być może, w codziennym biegu i natłoku zajęć, zwyczajnie nie mamy na to czasu. Być może jest też tak, że uważamy kogoś za osobę nieciekawą, za przysłowiowego nudziarza. Nie rozmawiamy bo, jak nam się wydaje, z góry już wiemy co ten ktoś powie. A jeśli jeszcze ma poglądy, z którymi się nie zgadzamy, to już mamy komplet argumentów.

Mimo to chciałbym Was zachęcić do podjęcia próby nawiązania z taką osobą kontaktu.

( oczywiście chodzi o osoby bliskie – z rodziny albo dobrze Wam znane. Z nawiązywaniem kontaktów z nieznajomymi lepiej uważać) .

Nie trzeba od razu podejmować  długich, skomplikowanych  rozmów. Oczywiście to zależy od Was. Moim zdaniem na początek, wystarczy krótkie : co tam u Ciebie słychać? Albo:  jak się czujesz ?  Już sam fakt zadania tego drugiego pytania uświadamia nam, jak zwykłe, banalne zwroty grzecznościowe, nabierają dziś nowego znaczenia. Nagle odkrywamy, że w tym pytaniu zawiera się  troska już nie o czyjeś  samopoczucie i dobry humor, ale o zdrowie, a coraz częściej i życie.

Ten krótki telefon może mieć wielkie znaczenie, nie tylko dla osoby, do której dzwonimy, ale także dla nas samych. Dzieje się tak, ponieważ czujemy, że możemy coś sensownego  zrobić, że coś ważnego zależy od nas. Dobrze jeżeli nie będzie to kontakt jednorazowy i jeżeli będziecie potrafili w swoim planie dnia znaleźć czas, aby o takich osobach przynajmniej pomyśleć. Wielu ludzi, zwłaszcza starszych, może ten okres pandemii przeżywać znacznie gorzej niż my.

 

Myślę, że zawsze warto  pamiętać o tym, co ktoś kiedyś napisał:

 

„Nie pozwól,
by minął choćby jeden dzień,
w którym by nie zajaśniał promyk szczęścia
dla serca pogrążonego w smutku.
Kto na drodze swego życia

zapalił choćby jeden płomyk nadziei

dla pogrążonego w czarnej godzinie,

ten nie żył daremnie.”

 

Niestety autora nie znam.

Pozdrawiam serdecznie J

 

Krzysztof Sacha

Pedagog szkolny

 

UWAGA – WAŻNE.

UWAGA – WAŻNE.
 
Uczniowie , wszystkie komunikaty/podane poniżej/ wydane przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej TRACĄ MOC.
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:1)z dnia 6sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimna-zjalnego oraz egzaminu maturalnego w2020roku, zaktualizowany w dniu 20sierpnia 2019r.;2)z dnia 8sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w2020roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z7lutego 2012r. –formuła 2012, zaktualizowany w dniu 11marca 2020r.;3)z dnia 8sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w2020roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z31marca 2017r. –formuła 2017, zaktualizowany w dniu 11marca 2020r.;4)z dnia 10września 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w2020roku według podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z16maja 2019r. –formuła 2019, zaktualizowany w dniu 12września 2019r.

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR, e-zarządzenie.

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

e-zarządzenie

Zarządzenie Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego ANIMATOR w Gliwicach

nr 30/19/20 z dnia 9.04.2020 roku

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie Rozporządzenia MEN z 9 kwietnia 2020 roku  zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W związku z czasowym  ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595) wydłuża się termin  ograniczenia funkcjonowania szkoły do 26 kwietnia 2020 roku.

 

§ 2

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

§ 3

Organizując kształcenie na odległość uwzględniane są zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględnia aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

§ 4

Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniający m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia ustalany jest we współpracy dyrektora szkoły oraz nauczycieli.

§ 5

Nauka prowadzona na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w szczególności platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej.

 

§ 6

W trakcie zdalnego nauczania nauczyciele kontaktują się z uczniami za pośrednictwem dziennika elektronicznego, adresów e- mailowych utworzonych przed administratora dla poszczególnych klas oraz adresów służbowych nauczycieli.

§ 7

Kontakt oraz konsultacje nauczyciela z rodzicami  odbywają się telefonicznie, za pośrednictwem adresów służbowych nauczycieli i dziennika elektronicznego .

 

§ 8

Realizacja zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych w trakcie zdalnego nauczania odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, adresów e- mailowych utworzonych przed administratora dla poszczególnych klas oraz adresów służbowych nauczycieli.

 

§ 9

Dyżury pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego oraz doradcy zawodowego odbywa się zgodnie z godzinami pracy nauczycieli udostępnionymi na stronie internetowej szkoły e- mailowo lub telefonicznie.

§ 10

Termin egzaminu maturalnego, skład zespołów nadzorujących oraz przedmiotowych podany zostanie po ustaleniu terminu przez MEN i CKE.

 

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wysłano  9.04.2020.