Podziękowania dla rodziców od dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego.

W imieniu całego Grona pedagogicznego i niepedagogicznego oraz swoim własnym składam serdeczne podziękowania Rodzicom za owocną współpracę w okresie zdalnego nauczania w mijającym roku szkolnym .
Troska , miłość i pomoc, którą okazywaliście Waszym dzieciom pozwalała Im odnaleźć się w nowej rzeczywistości. To dzięki Wam mogły bez większych przeszkód kontynuować swoją edukację w okresie pandemii.
Dlatego w tym dniu wyrażamy swoją wdzięczność za to co Państwo robicie dla swoich dzieci.
Życzymy wytrwałości i sukcesów w Państwa codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Liczymy na równie owocną współpracę w nowym roku szkolnym. Wszystkim życzymy zdrowych, słonecznych, pełnych radości wakacji.

Pozdrawiam
Aneta Ćwikiel – Łoboda
Dyrektor Szkół ANIMATOR
ul. Barlickiego 3 Gliwice
tel. 604-963-725

Drodzy Uczniowie!

Drodzy Uczniowie!
Rok szkolny 2019/2020 przejdzie do historii szkolnictwa jako rok bezprecedensowy. Nigdy dotąd polskie szkoły nie pozostawały zamknięte przez tak długi okres.
Po raz pierwszy także doszło do sytuacji, w której uczniowie kontynuowali swoją edukację za pośrednictwem komputerów i nowoczesnych technologii z wykorzystaniem Internetu. Był to dla nas wszystkich rok wyjątkowo trudny, ale też wzbogacił nas w nowe doświadczenia.
Wy musieliście bardziej się usamodzielnić a nauczyciele zostali postawieni w sytuacji jakiej jeszcze w polskim szkolnictwie nie było. Wspólnie musieliśmy się nauczyć pracować na odległość.
Mam nadzieję że , wspólnie udało nam się pokonać pojawiające się trudności, również technologiczne, bo tych było najwięcej.
Dziękuję za Wasz aktywny udział w lekcjach online . Gratuluję Wam wyników uzyskanych na świadectwie zakończenia roku szkolnego, zdobytych nagród oraz wyróżnień.
Szczególne gratulacje kieruję do naszych tegorocznych Absolwentów! Niezwykle dzielnie znieśliście przesunięcie na czerwiec terminu egzaminu maturalnego i ósmoklasisty. Teraz już ze spokojem możecie oczekiwać na wyniki egzaminu.
Wszystkim życzę zdrowych, słonecznych, pełnych radości wakacji. Dbajcie o siebie i swoich najbliższych.
Mam nadzieję, że we wrześniu znów zasiądziecie w swoich szkolnych ławkach.

Pozdrawiam.
Aneta Ćwikiel – Łoboda
Dyrektor Szkół ANIMATOR
ul. Barlickiego 3 Gliwice
tel. 604-963-725

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.

Rozdanie świadectw według harmonogramu nastąpi 26.06.2020 .
Proszę o przestrzeganie wyznaczonych godzin.
Uczniowie muszą być zaopatrzeni w maseczki i rękawiczki.

klasa I w – P. Skaba s. 17 godz 9:00

klasa Iwg- W. Król s. 38 godz 9:20

klasa II w – M. Prudel s. 13 godz 10;00

klasa 8c – S. Tomeczek – s.14 godz 10:20

klasa 4g – S. Tomeczek – s.14 godz 11:00

klasa I a – E. Pańczyk – Hałubiec aula godz 12:00

klasa II a/5 g – K. P- Paliński – pracownia rzeźby godz. 11;20

klasa III a E. Bębnik – sala gimn godz 12;30

klasa IBG – D. Wrzaszcz – s. 52 godz 12;40

klasa IBM D. Dużyńska s. 50 godz 13:00

Wręczenie dyplomów – 29.06.2020 – Kurda, I. Kamińska – aula godz 12:00

Terminy egzaminów maturalnych i ósmoklasisty.

Szanowni Państwo,
proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty i maturalnego

Terminy egzaminów ósmoklasisty:
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: 16 czerwca 2020 r. godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty z matematyki: 17 czerwca 2020 r. godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego: 18 czerwca 2020 r. godz. 9.00

Terminy egzaminów maturalnych:
8 czerwca język polski – pp* godz. 9.00 język polski – pr godz. 14.00
9 czerwca matematyka – pp godz. 9.00
10 czerwca język angielski – pp godz. 9.00 język angielski – pr godz. 14.00

Szczegółowe wytyczne:
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną
lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z
wodą.
7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób,
które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)
zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 1) podchodzi do niego
nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
10. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą

BIBLIOTEKA SZKOLNA.

Od 1 czerwca biblioteka szkolna czynna jest:

Poniedziałek  9.20  – 12.20

Środa              9.20  – 12.20

Piątek             9.20  – 12.20

Zbliża się koniec roku szkolnego.Proszę o zwrot wypożyczonych książek.