Kompetentni uczniowie w Liceum Sztuk Plastycznych w Gliwicach

Projekt:  „Kompetentni uczniowie w Liceum Sztuk Plastycznych w Gliwicach”

                Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 75 uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gliwicach (LSP) zwiększających ich szanse na rynku pracy, przez m.in. realizację staży uczniowskich, doradztwa edukacyjno-zawodowego, dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i kursy, a także podniesienie kompetencji zawodowych 23 nauczycieli LSP przez m.in. kursy i podniesienie jakości nauczania poprzez wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego. Poprawa efektywności realizowanego wsparcia w szkole wpłynie w przyszłości na wzrost zatrudnienia wśród absolwentów LSP.

Partner:  PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Całkowita wartość projektu: 829 634,75zł , Wartość dofinansowania: 788 153,01 zł , w tym Europejski Fundusz Społeczny: 705 189,53 zł , Budżet Państwa: 82 963,48 zł

okres realizacji → 01.10.2020 – 31.03.2022

do pobrania

                           regulamin projektu

ankieta rekrutacyjna                                  załącznik 1 

oświadczenie RODO                                  załącznik 2

zgoda rodzica/opiekuna                            załącznik 3

zgoda udział w zajęciach projektu               załącznik 4