Uchwała Rady Pedagogicznej

Uchwała Rady Pedagogicznej
 nr  18/19/20 z dnia 25.03.2020 roku

w sprawie zmian w statucie Liceum Sztuk Plastycznych w Gliwicach,Szkoły Podstawowej,Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych,Liceum Ogólnokształcącego Animator.

 

Na podstawie art. 82 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z poź. zm) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

 

 • 1

Wprowadza się  następujące zmiany w statucie szkoły

W rozdziale 6 w § 21 dopisano ust 9, ust 10, ust 11 które przyjmują brzmienie:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z sytuacją nadzwyczajną w kraju, szkoła może realizować jej zadania wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.
 2. W sytuacji wymienionej w ust 9 dyrektor szkoły:
  • przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
  • koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci
   i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
  • ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
 1. a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

4) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

 • ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
 • ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych,
 • ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły;
 • wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
 • zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;
 • ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 9 mogą być realizowane w szczególności:
  • z wykorzystaniem:
 1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
 2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 4. innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
 • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
 • przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W rozdziale 9 w § 51 dodano ust.22  który przyjmuje brzmienie

 1. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  i konieczności nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nauczyciele zmodyfikują przedmiotowe systemy oceniania, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji  ich wiedzy i umiejętności, w tym również sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach uczniów w nauce, a także uzyskanych przez nich ocenach.

 

 • 2

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 • 3

Uchwałę przekazuje się do realizacji Dyrektorowi Szkoły jako przewodniczącemu Rady Pedagogicznej.

 

 • 4

Uchwała obowiązuje od dnia 25.03.2020 r.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.