Terminy egzaminów maturalnych i ósmoklasisty.

Szanowni Państwo,
proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty i maturalnego

Terminy egzaminów ósmoklasisty:
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: 16 czerwca 2020 r. godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty z matematyki: 17 czerwca 2020 r. godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego: 18 czerwca 2020 r. godz. 9.00

Terminy egzaminów maturalnych:
8 czerwca język polski – pp* godz. 9.00 język polski – pr godz. 14.00
9 czerwca matematyka – pp godz. 9.00
10 czerwca język angielski – pp godz. 9.00 język angielski – pr godz. 14.00

Szczegółowe wytyczne:
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną
lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z
wodą.
7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób,
które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)
zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 1) podchodzi do niego
nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
10. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą

BIBLIOTEKA SZKOLNA.

Od 1 czerwca biblioteka szkolna czynna jest:

Poniedziałek  9.20  – 12.20

Środa              9.20  – 12.20

Piątek             9.20  – 12.20

Zbliża się koniec roku szkolnego.Proszę o zwrot wypożyczonych książek.

REKRUTACJA do LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH   na rok szkolny 2020/2021

Proponowane specjalności :

   fotografia i film           techniki graficzne          techniki malarstwa          techniki  rzeźbiarskie( rzeźba, ceramika art. )

( do wyboru )

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy

2 zdjęcia

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

portfolio 5 prac kandydata wykonanych w dowolnej technice artystycznej

Termin składania dokumentów:

 • od 02 marca 2020r. w sekretariacie szkoły

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone złożeniem kwestionariusza osobowego kandydata do szkoły. Kwestionariusz można pobrać ze strony internetowej ( www.halogen.org.pl ) i wypełniony przesłać na adres mail sekretariatu : sekretariat@halogen.org.pl  oraz złożeniem portfolio zawierającego minimum 5 prac ( przynajmniej 2 prace muszą być wykonane w dowolnej technice malarskiej, można dołączyć szkicownik, prace powinny być różnorodne ). Teczka z portfolio musi być opisana imieniem i nazwiskiem                         ( drukowanymi literami ) oraz numerem telefonu kontaktowego.
Termin składania teczki z portfolio :

I termin- 25 do 29 maja 2020r. w godzinach 8:00-17:30 na portierni budynku szkoły przy ulicy Barlickiego 3 .  Do 05 czerwca 2020r.kandydat, który złożył teczkę w w/w terminie otrzyma informację telefoniczną o wynikach analizy prac przez Komisję.

II termin – 15 do 19 czerwca 2020r. w godzinach 8:00-17:30 na portierni budynku szkoły przy ulicy Barlickiego 3. Do 26 czerwca 2020r. kandydat, który złożył teczkę w w/w terminie otrzyma informację telefoniczną o wynikach analizy prac przez Komisję.                                                               Teczki z pracami będą zwracane kandydatom w umówionym indywidualnie terminie.

Dodatkowy termin rekrutacji : sierpień 2020r. ( w przypadku wolnych miejsc ).

Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna następuje wpłata wpisowego i podpisanie umów o naukę z rodzicami. Kandydat  przyjęty do  szkoły jest zobowiązany dostarczyć do  30.06.2020r.  oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i do 07.08.2020r.  oryginał zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.

Dodatkowe informacje:

Nauka w Liceum Plastycznym jest bezpłatna.

Przy przyjęciu ucznia do LP Rodzice uiszczają tylko jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 250 złotych. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.

W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.

W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest zwracane.

W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.

Warunkiem otwarcia specjalności jest minimalna ilość osób -8. Maksymalna ilość  osób w klasie LP 4-letnie: 16 osób, LP 5-letnie:16 osób.

REKRUTACJA do LO ANIMATOR.

REKRUTACJA

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ANIMATOR

na rok szkolny 2020/2021

 

Proponowane profile :*

            wojskowy                            ogólny

Rozszerzenia :*

 j.polski        j.angielski       j.niemiecki       matematyka       biologia-chemia      historia -wos       geografia

 Zajęcia dodatkowe:*

 multimedia                                 dziennikarstwo                   psychokryminalistyka

( do wyboru )*

Wymagane dokumenty:

 •   kwestionariusz osobowy
 •   2 zdjęcia
 •   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 •   zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 •   opinia lekarza o braku przeciwwskazań do kształcenia do profilu wojskowego

Termin składania dokumentów:

 •  od 02 marca 2020r. w sekretariacie szkoły

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone złożeniem kwestionariusza osobowego kandydata do szkoły. Kwestionariusz można pobrać ze strony internetowej ( www.halogen.org.pl ) i wypełniony przesłać na adres mail sekretariatu : sekretariat@halogen.org.pl .

Po złożeniu kwestionariusza i dokonaniu wpłaty wpisowego uczeń zostaje przyjęty do szkoły  i następuje podpisanie umowy przez rodziców uczniów przyjętych do szkoły.

Rozmowa indywidualna z kandydatem i rodzicami  odbędzie się w sierpniu 2020r.
Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu się.

Kandydat przyjęty do  szkoły jest zobowiązany dostarczyć do  30.06.2020r.  oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i do 07.08.2020r.  oryginału zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.

Rekrutacja dodatkowa odbywa się  do końca sierpnia 2020 ( tylko w przypadku wolnych miejsc ).

 

Dodatkowe informacje:

 1. Nauka w LO „ANIMATOR” jest odpłatna. Czesne płatne jest przez  12 miesięcy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku,  w którym naukę kończy i wynosi 200 zł.
 2. Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do LO Rodzice uiszczają jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 250 złotych.
 3. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.
 4. W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.
 5. W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest zwracane.
 6. W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.
 7. Maksymalna ilość osób w klasie : LO 4-letnie:16 osób.

Nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

 odbywa się drogą elektroniczną.

Barlickiego 3, 44-100 Gliwice

Tel. 784-993-217

www: http://animator.halogen.org.pl

E-mail: sekretariat@halogen.org.pl

 

3 MAJA 1791.

Prezentujemy prace naszych uczniów z Liceum Sztuk Plastycznych wykonane w trakcie nauki zdalnej.
Tematem prac była Konstytucja 3 Maja 1791roku.

Natalia Owcz0rz – klasa 2a

Paweł Stryczek – klasa 3a

Magda Marcinowska – klasa 1bm

Oliwia Szynol – klasa 1a

Ola Falborska – klasa 1BG

Natalia Dodak – klasa 1a

Dominik Czarnecki – klasa 3a ,,praca wykonana w pracowni 63″.