Terminy egzaminów maturalnych i ósmoklasisty.

Szanowni Państwo,
proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty i maturalnego

Terminy egzaminów ósmoklasisty:
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: 16 czerwca 2020 r. godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty z matematyki: 17 czerwca 2020 r. godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego: 18 czerwca 2020 r. godz. 9.00

Terminy egzaminów maturalnych:
8 czerwca język polski – pp* godz. 9.00 język polski – pr godz. 14.00
9 czerwca matematyka – pp godz. 9.00
10 czerwca język angielski – pp godz. 9.00 język angielski – pr godz. 14.00

Szczegółowe wytyczne:
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną
lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z
wodą.
7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób,
które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)
zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 1) podchodzi do niego
nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
10. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą

BIBLIOTEKA SZKOLNA.

Od 1 czerwca biblioteka szkolna czynna jest:

Poniedziałek  9.20  – 12.20

Środa              9.20  – 12.20

Piątek             9.20  – 12.20

Zbliża się koniec roku szkolnego.Proszę o zwrot wypożyczonych książek.

REKRUTACJA do LO ANIMATOR.

REKRUTACJA

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ANIMATOR

na rok szkolny 2020/2021

 

Proponowane profile :*

            wojskowy                            ogólny

Rozszerzenia :*

 j.polski        j.angielski       j.niemiecki       matematyka       biologia-chemia      historia -wos       geografia

 Zajęcia dodatkowe:*

 multimedia                                 dziennikarstwo                   psychokryminalistyka

( do wyboru )*

Wymagane dokumenty:

 •   kwestionariusz osobowy
 •   2 zdjęcia
 •   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 •   zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 •   opinia lekarza o braku przeciwwskazań do kształcenia do profilu wojskowego

Termin składania dokumentów:

 •  od 02 marca 2020r. w sekretariacie szkoły

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone złożeniem kwestionariusza osobowego kandydata do szkoły. Kwestionariusz można pobrać ze strony internetowej ( www.halogen.org.pl ) i wypełniony przesłać na adres mail sekretariatu : sekretariat@halogen.org.pl .

Po złożeniu kwestionariusza i dokonaniu wpłaty wpisowego uczeń zostaje przyjęty do szkoły  i następuje podpisanie umowy przez rodziców uczniów przyjętych do szkoły.

Rozmowa indywidualna z kandydatem i rodzicami  odbędzie się w sierpniu 2020r.
Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu się.

Kandydat przyjęty do  szkoły jest zobowiązany dostarczyć do  30.06.2020r.  oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i do 07.08.2020r.  oryginału zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.

Rekrutacja dodatkowa odbywa się  do końca sierpnia 2020 ( tylko w przypadku wolnych miejsc ).

 

Dodatkowe informacje:

 1. Nauka w LO „ANIMATOR” jest odpłatna. Czesne płatne jest przez  12 miesięcy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku,  w którym naukę kończy i wynosi 200 zł.
 2. Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do LO Rodzice uiszczają jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 250 złotych.
 3. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.
 4. W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.
 5. W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest zwracane.
 6. W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.
 7. Maksymalna ilość osób w klasie : LO 4-letnie:16 osób.

Nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

 odbywa się drogą elektroniczną.

Barlickiego 3, 44-100 Gliwice

Tel. 784-993-217

www: http://animator.halogen.org.pl

E-mail: sekretariat@halogen.org.pl

 

Uczennica naszej szkoły szyje maseczki.

 
 
Pamiętamy o FRANKU SURDELU z KNUROWA.
 
Uczennica klasy IIIA LSP, Łucja Olimska wraz ze swoją rodziną- na czele z mamą – panią Reginą Olimską szyją maseczki ochronne, a cały dochód przeznaczają na leczenie Franka Surdela.
Zamówienia można składać na profilu FB pani Reginy Olimskiej. Realizacja zamówienia nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto Franka. Odbiór osobisty. Link do konta wpłat można znaleźć na profilu FB Pani Reginy Olimskiej.
 
https://www.siepomaga.pl/franek-surdel?fbclid=IwAR0dIWxhc5BzIaDxiQLEMb7uISXzYpCoGYAa_UGC4U-PFpyzq4VN-88Bd6U