Czas na podsumowanie I Gliwickiej Rady Pedagogicznej!

 

29 maja I Gliwicka Rada Pedagogiczna stała się przestrzenią gorących dyskusji o edukacji. Wydarzenie przybrało formę klasycznej konferencji podzielonej na trzy bloki (kadra kierownicza, kadra pedagogiczna, uczniowie) i połączonej panelami dyskusyjnymi. Tematami przewodnimi uczyniono refleksje nad obecnym stanem edukacji, rozmawiano również o konieczności wypracowania praktycznych rozwiązań dydaktycznych, koniecznych w zmieniającej się rzeczywistości.

 

Wystąpienia

Współczesna edukacja charakteryzuje się wielopłaszczyznością zadań. Prelegenci przyglądali się szkole z różnych perspektyw badawczych, dzieląc się swoim doświadczeniem, nierzadko osadzonym w wieloletniej praktyce.

Uczestników rady przywitał pomysłodawca wydarzenia – pan Krystian Korytko, polonista w szkołach Animator. Następnie głos zabrała prezes Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju (organizatora przedsięwzięcia), pani Grażyna Grzesik. W wystąpieniu „Liceum Sztuk Plastycznych jako odpowiedź na potrzeby przyszłego rynku pracy” poruszyła zagadnienia związane z wpływem kreatywności i wyobraźni na przyszły sukces zawodowy.

 

Wyzwania w codzienności

W bloku prelekcji dyrektorów jako pierwsza wystąpiła pani Aneta Ćwikiel-Łoboda, dyrektor Szkół Animator. Skupiła się na omówieniu codziennych wyzwań w  pracy dyrektora szkoły, podkreślała, że konieczne są systemowe modyfikacje oraz zwróciła uwagę na potrzebę wyksztalcenia nauczycieli z odpowiednimi kompetencjami. Pani Joanna Sokołowska-Czarnecka, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 w Gliwicach, rozważała ważność relacji zachodzących między nauczycielami, między nauczycielem-rodzicem i nauczycielem a uczniem.

W panelu dyskusyjnym, prowadzonym przez panią Aleksandrę Stryj, oprócz prelegentów, wzięli udział również zaproszeni goście: Krystyna Szumilas, posłanka na Sejm RP oraz Lesław Ogon, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach. Dyskutanci rozwinęli poruszone wcześniej kwestie i próbowali znaleźć wspólną odpowiedź na pytanie, jak w niesprzyjających warunkach zrobić coś ciekawego, przy jednoczesnym oczekiwaniu na dobre i potrzebne systemowe zmiany.

Nie warto odchodzić

W drugiej części obrad Gliwickiej Rady Pedagogicznej – w bloku wystąpień nauczycieli – poruszono zagadnienia dotyczące: nauczania dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi (pani Agnieszka Filipkowska, radna Rady Miasta w Gliwicach), psychicznego podłoża zwolnień z wychowania fizycznego i korelacji umiarkowanego ruchu z poprawą wyników w nauce (pan Wojciech Król). Prelegenci zwrócili również uwagę na: konieczność solidaryzmu nauczycielskiego w służbie sukcesu maturalnego (pan Stefan Becker), pozytywny wpływ wycieczek edukacyjnych na motywowanie uczniów słabych (pan Grzegorz Chlebek) oraz bezsilność nauczycieli wobec systemu i konieczność budowania przestrzeni, w których dadzą upust frustracjom (pan Krystian Korytko).

W czasie dyskusji wrócono do tematu wycieczek szkolnych jako narzędzia wychowawczego.

 

                                                      Jesteśmy ważni!

Trzecia część GRP stała się obszarem refleksji nad problematyką podmiotowości uczniów. Głos zabrali sami zainteresowani, czyli uczniowie szkół Animator. Wśród referatów znalazły się teksty poświęcone: pokonywaniu schematów, z którymi mamy do czynienia we współczesnej szkole, i nowemu spojrzeniu na wagary (Zofia Kruger), wpływie szkoły na życie prywatne uczniów (Michał Synowiec) oraz przełożeniu zachowań nauczyciela na motywację uczniów do nauki (Wiktoria Pięta). Natalia Zagata zastanawiała się, co zostało ze szkoły Gombrowicza, natomiast Patryk Pordzik zbadał, czy o przyjęciu na studia powinien zdecydować wynik matury czy egzaminu wstępnego.

 

Wystawy uczniów i absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych

Podczas wydarzenia można też było podziwiać wystawę prac malarskich, rzeźb czy zdjęć autorstwa  uczniów oraz absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych. Warto zaznaczyć, że wielu wystawianych prac jest dziś studentami najlepszych polskich Akademii Sztuk Pięknych!

 

Razem dla edukacji

W organizację wydarzenia zaangażowali się nauczyciele z gliwickiego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Liceum Ogólnokształcącego Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży. Zaplanowane jest również wydanie pokonferencyjnej monografii zbiorowej składającej się z wystąpień zaprezentowanych na Radzie.

 

Foto: Katarzyna Zachtej

Za wizualną oprawę i przygotowanie materiałów promocyjnych odpowiada uznany przez środowisko grafik Piotrek Pietrzak

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.