INFORMACJA O UPRAWNIENIACH I ZASADACH ZGŁOSZEŃ DO SESJI POPRAWKOWEJ

Zdający, który przystąpił w danej sesji do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdał tylko jednego przedmiotu (ustnego czy pisemnego) ma prawo do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu i na tym samym poziomie w sierpniu. W terminie  do 4 lipca 2014 r.  powinien złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację  zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego, zgodnie z deklaracją ostateczną.

Comments are closed.