ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEZGŁOSZENIA SIĘ NA EGZAMIN MATURALNY Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH

W przypadku, gdy z przyczyn zdrowotnych absolwent nie może przystąpić do egzaminu zgodnie z harmonogramem, ma prawo do terminu dodatkowego po spełnieniu następujących warunków:

  1. Absolwent lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły macierzystej udokumentowany wniosek o możliwość przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym – najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.
  2. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi OKE, najpóźniej następnego dnia po jego otrzymaniu.
  3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek, w terminie 2 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne.
  4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, egzamin maturalny przeprowadzany jest zgodnie z harmonogramem i w miejscu ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, w dniach: 2 – 18 czerwca 2014 r. (egzamin ustny jest przeprowadzany w macierzystej szkole).

Informacja o miejscach egzaminu pisemnego zostanie umieszczona na stronie internetowej OKE w ostatnim tygodniu maja 2014 r.

Comments are closed.