REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „ANIMATOR”

 REKRUTACJA  

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ANIMATOR

na rok szkolny 2023/2024

Film promocyjny

– profil: >wojskowy<  >multimedia< >psychokryminalistyka<

Proponowane profile :*

 1. wojskowy
 2. ogólny z zajęciami dodatkowymi:*

>>multimedia<<

>>wspinaczka sportowa<<

>> psychokryminalistyka (współpraca z Aresztem Śledczym w Gliwicach ) << Prowadzący zajęcia Kamil Wójcik

( do wyboru )*

Rozszerzenia ( obowiązkowo 3 do wyboru ) :*

j. polski ;  j. angielski ;  biologia ;  historia ;  wos

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy  (kwestionariusz do pobrania    >>*.doc<<)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 30×42 mm
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • opinia lekarza o braku przeciwwskazań do kształcenia w LO na wybranym profilu

Termin składania dokumentów:

 • od 1 lutego 2023 r. w sekretariacie szkoły

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone rozmową z kandydatem i jego rodzicami.

Warunkiem przystąpienia do rozmowy jest wcześniejsze złożenie kwestionariusza osobowego.

Termin rozmowy :

I termin- 31.05 do 02.06.2023 r. godzina ustalana indywidualnie

Dodatkowe terminy rozmowy kwalifikacyjnej ( tylko w przypadku wolnych miejsc ):

II termin-20.06.2023r. 

Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu się. Informacja o decyzji w sprawie przyjęcia do szkoły zostanie przekazana indywidualnie każdemu kandydatowi  do 7 dni od dnia rozmowy. Od tego dnia możliwe już będzie podpisanie umowy o naukę.

Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, kandydat jest zobowiązany dostarczyć do 30.06.2023 r. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Do 6.07.2023 r. ostateczny termin podpisania umów przez rodziców uczniów przyjętych do szkoły.

Rekrutacja dodatkowa odbywa się do 30.08.2023 r.

Dodatkowe informacje:

 1. Nauka w LO „ANIMATOR” jest odpłatna. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku, w którym naukę kończy i wynosi 200 zł.
 2. Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do LO Rodzice uiszczają jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 300 złotych.
 3. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.
 4. W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.
 5. W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz, a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest zwracane.
 6. W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.
 7. Warunkiem otwarcia grupy z rozszerzeniem jest minimalna ilość osób-8.

Comments are closed.