REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „ANIMATOR”

 na rok szkolny 2018/19

Proponowane profile:

 • wojskowy
 • multimedialny
 • dziennikarski
 • językowy
 • celny
 • penitencjarny

Wymagane dokumenty:

 •   kwestionariusz osobowy >>pobierz<<
 •   2 zdjęcia
 •   świadectwo ukończenia gimnazjum
 •   zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 •   opinia lekarza o braku przeciwwskazań do kształcenia w profilu wojskowym

Termin składania dokumentów:

 •  od 5 lutego 2018 r. w sekretariacie szkoły

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone rozmową z kandydatem i jego rodzicami.

Termin rozmowy jest ustalany indywidualnie.

Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu się.

Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, kandydat jest zobowiązany dostarczyć do 29.06.2018r.  świadectwo.

Do 6 lipca 2018 r. nastąpi podpisanie umów przez rodziców uczniów przyjętych do szkoły.

Rekrutacja dodatkowa odbywa się do 31.08.2018r.

Dodatkowe informacje:

 1. Nauka w LO „ANIMATOR” kosztuje 200 zł/miesięcznie. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku, w którym naukę kończy.
 2. Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do LO Rodzice uiszczają jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 250 złotych.
 3. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.
 4. W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.
 5. W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest zwracane.
 6. W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.

Comments are closed.