REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „ANIMATOR”

 REKRUTACJA  DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ANIMATOR na rok szkolny 2021/2022

Film promocyjny

– profil >wojskowy<  >multimedia< >psychokryminalistyka<

– profil >dziennikarstwo<

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR w Gliwicach

Proponowane profile :*

   wojskowy  > GALERIA zdjęć – ASG <             

>GALERIA zdjęć – obóz wojskowy maj 2021<

–  ogólny

Rozszerzenia ( obowiązkowo 3 do wyboru ) :*

 • j.polski
 • j.angielski
 • matematyka
 • biologia
 • historia
 • wos
 • geografia

Zajęcia dodatkowe:*( do wyboru )

 1. multimedia
 2. dziennikarstwo
 3. psychokryminalistyka

Wymagane dokumenty:

 •   kwestionariusz osobowy   >>pobierz *.doc<<  ,    >>pobierz *.pdf<<
 •   2 zdjęcia
 •   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 •   zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 •   opinia lekarza o braku przeciwwskazań do kształcenia do profilu wojskowego

 

Termin składania dokumentów:

 •  od 15 lutego 2021r. w sekretariacie szkoły

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone rozmową z kandydatem i jego rodzicami.

Warunkiem przystąpienia do rozmowy jest wcześniejsze złożenie kwestionariusza osobowego.                    Termin rozmowy : I termin- 31.05.2021r. godzina ustalana indywidualnie

Dodatkowe terminy rozmowy kwalifikacyjnej ( tylko w przypadku wolnych miejsc ):

II termin-22.06.2021, III termin -19.08.2021r.
Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu się. Informacja o decyzji w sprawie przyjęcia do szkoły zostanie przekazana indywidualnie każdemu kandydatowi  do 7 dni od dnia rozmowy. Od tego dnia możliwe już będzie podpisanie umowy o naukę.

Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, kandydat jest zobowiązany dostarczyć do30.06.2021r. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Do 02.07.2021r.ostateczny termin podpisania umów przez rodziców uczniów przyjętych do szkoły.

Rekrutacja dodatkowa odbywa się do 19.08.2021r.

Dodatkowe informacje:

 1. Nauka w LO „ANIMATOR” jest odpłatna. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku, w którym naukę kończy i wynosi 200 zł.
 2. Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do LO Rodzice uiszczają jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 250 złotych.
 3. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.
 4. W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.
 5. W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest

W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.

Comments are closed.