REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „ANIMATOR”

 REKRUTACJA  DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ANIMATOR na rok szkolny 2019/2020

Proponowane profile :*

   wojskowy                

–  ogólny

Rozszerzenia :* 

-j.polski

-j.angielski

-j.niemiecki

-matematyka

-biologia-chemia

-historia -wos

-geografia

Zajęcia dodatkowe:*

multimedia

-dziennikarstwo

-psychokryminalistyka

( do wyboru )*

Wymagane dokumenty:

 •   kwestionariusz osobowy >>pobierz<<
 •   2 zdjęcia
 •   świadectwo ukończenia gimnazjum
 •   zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 •   opinia lekarza o braku przeciwwskazań do kształcenia do profilu wojskowego

Termin składania dokumentów:

 •  od 4 lutego 2019r. w sekretariacie szkoły

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone rozmową z kandydatem i jego rodzicami.                                  Termin rozmowy jest ustalany indywidualnie.

Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu się.

Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, kandydat jest zobowiązany dostarczyć do  21.06.2019r.  świadectwo.

Do 28.06. 2019r. nastąpi podpisanie umów przez rodziców uczniów przyjętych do szkoły.

Rekrutacja dodatkowa odbywa się do 30.08.2019r.

 Dodatkowe informacje:

 1. Nauka w LO „ANIMATOR” jest odpłatna. Czesne płatne jest przez  12 miesięcy od lipca roku,           w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku,  w którym naukę kończy i wynosi 200 zł.
 2. Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do LO Rodzice uiszczają jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 250 złotych.
 3. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.
 4. W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.
 5. W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest zwracane.
 6. W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.
 7. Maksymalna ilość osób w klasie : LO 3-letnie:16 osób, LO 4-letnie:16 osób.

 

 

Comments are closed.