REKRUTACJA DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

reportaż >FILM< promocyjny

REKRUTACJA

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

na rok szkolny 2023/2024

Proponowane specjalności :*

 1. fotografia i film          
 2. techniki graficzne         
 3. techniki malarstwa
 4. animacja komputerowa
 5. druk artystyczny
 6. projektowanie ubioru

( do wyboru )*

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy   >>kwestionariusz do pobierania *.doc<<
 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 30×42 mm
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • portfolio 5 prac kandydata wykonanych w dowolnej technice artystycznej ( w tym obowiązkowo 2 prace wykonane dowolną techniką malarską o wymiarach nie mniejszych niż format A3, w przypadku prac z fotografii format nie mniejszy niż 13×18 mm ) – składane w dniu rozmowy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole artystycznej

Termin składania dokumentów:

 • od 01 lutego2023r. w sekretariacie szkoły

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone rozmową kwalifikacyjną z kandydatem. Warunkiem przystąpienia do rozmowy jest wcześniejsze złożenie kwestionariusza osobowego.
Termin rozmowy:

I termin- 29-31.05.2023r. godzina ustalana indywidualnie.
Dodatkowe terminy rozmowy kwalifikacyjnej:

II termin -19czerwca 2023r.(tylko w przypadku wolnych miejsc ).

Rozmowa jest egzaminem z wiedzy z zakresu plastyki z poziomu szkoły podstawowej oraz  rozmową na temat przedstawionych prac, predyspozycji artystycznych i zainteresowań kandydata. Informacja o decyzji w sprawie przyjęcia do szkoły zostanie przekazana indywidualnie każdemu kandydatowi do  7 dni od dnia rozmowy. Od tego dnia możliwe już będzie podpisanie umowy o naukę. Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, kandydat jest zobowiązany dostarczyć do 30.06.2023r.  świadectwo.

Do 06.07.2023r.ostateczny termin podpisania umów przez rodziców uczniów przyjętych do szkoły. Rekrutacja dodatkowa odbywa się do 30.08.2023r.

Dodatkowe informacje:

 1. Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych jest bezpłatna.
 2. Przy przyjęciu ucznia do LSP Rodzice uiszczają tylko jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 400 złotych.
 3. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.
 4. W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.
 5. W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest zwracane.
 6. W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.
 7. Warunkiem otwarcia specjalności jest minimalna ilość osób -8.

Dodatkowe informacje:

WYBÓR ZAGADNIEŃ Z PLASTYKI NA ROZMOWĘ REKRUTACYJNĄ DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH- podstawa programowa SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kandydat
• Wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury, rysunku
• Zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów
• Rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji: kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne
• Wykazuje się znajomością pojęć: gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura barwy, walor barwy; kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe
• Rozpoznaje rodzaje perspektyw (w tym m.in.: rzędowa, kulisowa, aksonometryczna, barwna, powietrzna, zbieżna)
• Charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, faktura
• Rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych (portret, autoportret, pejzaż, martwa natura, sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna i batalistyczna)
• Rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka
• Powyższe środki wyrazu rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów
• Zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury
• Charakteryzuje na wybranych przykładach z różnych dziedzin pojęcie stylu w sztuce
• Wykazuje się znajomością najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki w Polsce i na świecie

(w oparciu o podstawę programową „Plastyka” klasy IV-VIII)

Comments are closed.