REKRUTACJA DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

REKRUTACJA DO  LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH   na rok szkolny 2020/2021

Proponowane specjalności :

   fotografia i film

– techniki graficzne

– techniki malarstwa

– techniki  rzeźbiarskie( rzeźba, ceramika art. )

( do wyboru )

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy >>pobierz<<
 • 2 zdjęcia
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • portfolio 5 prac kandydata wykonanych w dowolnej technice artystycznej – składane  w dniu rozmowy

Termin składania dokumentów:

W związku z sytuacją epidemiologiczną zgłoszenia do szkół można przesyłać pocztą elektroniczną ( skany zgłoszeń).

 • od 4 lutego 2020r. w sekretariacie szkoły

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone rozmową kwalifikacyjną z kandydatem.
Termin rozmowy:

I termin- 27 maja 2020r. godzina ustalana indywidualnie.


Dodatkowe terminy rozmowy kwalifikacyjnej:    II termin – 10 czerwca 2019r.,

III termin- 26.08.2020r. ( w przypadku wolnych miejsc ).

Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, lecz jest rozmową na temat przedstawionych prac, predyspozycji artystycznych i zainteresowań kandydata.

Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, kandydat jest zobowiązany dostarczyć do 25.06.2019r.  świadectwo.

Do 28.06.2019r. nastąpi podpisanie umów przez rodziców uczniów przyjętych do szkoły.

Rekrutacja dodatkowa odbywa się do 30.08.2019r.

Dodatkowe informacje:

  1. Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych jest bezpłatna.
  2. Przy przyjęciu ucznia do LSP Rodzice uiszczają tylko jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 250 złotych.
  3. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.
  4. W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.
  5. W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz, a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest zwracane.
  6. W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.
  7. Warunkiem otwarcia specjalności jest minimalna ilość osób -8.
  8. Maksymalna ilość  osób w klasie LSP 4-letnie: 16 osób, LSP 5-letnie:16 osób.

WYBÓR ZAGADNIEŃ Z PLASTYKI NA ROZMOWĘ REKRUTACYJNĄ DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH- podstawa programowa SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kandydat
• Wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury, rysunku
• Zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów
• Rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji: kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne
• Wykazuje się znajomością pojęć: gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura barwy, walor barwy; kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe
• Rozpoznaje rodzaje perspektyw (w tym m.in.: rzędowa, kulisowa, aksonometryczna, barwna, powietrzna, zbieżna)
• Charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, faktura
• Rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych (portret, autoportret, pejzaż, martwa natura, sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna i batalistyczna)
• Rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka
• Powyższe środki wyrazu rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów
• Zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury
• Charakteryzuje na wybranych przykładach z różnych dziedzin pojęcie stylu w sztuce
• Wykazuje się znajomością najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki w Polsce i na świecie

(w oparciu o podstawę programową „Plastyka” klasy IV-VIII)

 

Comments are closed.