REKRUTACJA DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

REKRUTACJA DO  LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH 

reportaż >FILM< promocyjny

Liceum Sztuk Plastycznych w Gliwicach 

 

na rok szkolny 2021/2022

         Proponowane specjalności:

( do wyboru )

 • fotografia i film
 • techniki graficzne
 • techniki malarstwa
 • animacja komputerowa
 • druk artystyczny
 • projektowanie ubioru

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • 2 zdjęcia
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • portfolio 5 prac kandydata wykonanych w dowolnej technice artystycznej ( w tym obowiązkowo 2 prace wykonane dowolną techniką malarską ) – składane w dniu rozmowy

Termin składania dokumentów:

 • od 15 lutego 2021r. w sekretariacie szkoły

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone rozmową kwalifikacyjną z kandydatem.                              Warunkiem przystąpienia do rozmowy jest wcześniejsze złożenie kwestionariusza osobowego.
Termin rozmowy: I termin- 07 lub 08 czerwca 2021r. godzina ustalana indywidualnie. 

Dodatkowe terminy rozmowy kwalifikacyjnej: II termin -21czerwca 2021r., III termin- 19.08.2021r. (tylko w przypadku wolnych miejsc ).Rozmowa jest egzaminem z wiedzy z zakresu plastyki z poziomu szkoły podstawowej oraz  rozmową na temat przedstawionych prac, predyspozycji artystycznych i zainteresowań kandydata. Informacja o decyzji w sprawie przyjęcia do szkoły zostanie przekazana indywidualnie każdemu kandydatowi do 7 dni od dnia rozmowy. Od tego dnia możliwe już będzie podpisanie umowy o naukę.Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, kandydat jest zobowiązany dostarczyć do 30.06.2021r.  świadectwo. Do 02.07.2021r.ostateczny termin podpisania umów przez rodziców uczniów przyjętych do szkoły.Rekrutacja dodatkowa odbywa się do 19.08.2021r.

Dodatkowe informacje:

 1. Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych jest bezpłatna.
 2. Przy przyjęciu ucznia do LSP Rodzice uiszczają tylko jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 300 złotych.
 3. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.
 4. W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.
 5. W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest zwracane.
 6. W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.
 7. Warunkiem otwarcia specjalności jest minimalna ilość osób -8.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy     >>pobierz *.doc<< ,  >>pobierz *.pdf<<
 • 2 zdjęcia
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • portfolio 5 prac kandydata wykonanych w dowolnej technice artystycznej ( w tym  obowiązkowo 2 prace wykonane dowolną techniką malarską ) – składane w dniu rozmowy

WYBÓR ZAGADNIEŃ Z PLASTYKI NA ROZMOWĘ REKRUTACYJNĄ DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH- podstawa programowa SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kandydat
• Wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury, rysunku
• Zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów
• Rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji: kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne
• Wykazuje się znajomością pojęć: gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura barwy, walor barwy; kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe
• Rozpoznaje rodzaje perspektyw (w tym m.in.: rzędowa, kulisowa, aksonometryczna, barwna, powietrzna, zbieżna)
• Charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, faktura
• Rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych (portret, autoportret, pejzaż, martwa natura, sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna i batalistyczna)
• Rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka
• Powyższe środki wyrazu rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów
• Zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury
• Charakteryzuje na wybranych przykładach z różnych dziedzin pojęcie stylu w sztuce
• Wykazuje się znajomością najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki w Polsce i na świecie

(w oparciu o podstawę programową „Plastyka” klasy IV-VIII)

Comments are closed.