Matura: Deklaracje maturalne

Przypominamy tegorocznym maturzystom:

1. Do 30 września 2014 r. należy złożyć dyrektorowi szkoły wstępną pisemną ‎deklarację (załącznik L_1a).‎

‎2.‎ Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2014/2015 plany egzaminacyjne ‎zdającego ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2015 r. w ostatecznej ‎deklaracji.‎ ‎Uwaga: Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów, a w przypadku klasy 4a również tematu na część ustną egzaminu z języka polskiego. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

3. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.‎

4. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2014 r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2015 roku. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2015 r.