Terminy egzaminów maturalnych i ósmoklasisty.

Szanowni Państwo,
proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty i maturalnego

Terminy egzaminów ósmoklasisty:
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: 16 czerwca 2020 r. godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty z matematyki: 17 czerwca 2020 r. godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego: 18 czerwca 2020 r. godz. 9.00

Terminy egzaminów maturalnych:
8 czerwca język polski – pp* godz. 9.00 język polski – pr godz. 14.00
9 czerwca matematyka – pp godz. 9.00
10 czerwca język angielski – pp godz. 9.00 język angielski – pr godz. 14.00

Szczegółowe wytyczne:
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną
lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z
wodą.
7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób,
które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)
zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 1) podchodzi do niego
nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
10. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą

Bookmark the permalink.

Comments are closed.