Harmonogram zebrań z rodzicami,kalendarium roku szkolnego.


Dokładna godzina zebrań z rodzicami w niektórych przypadkach może ulec zmianie.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

                                                  LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

ZEBRANIA Z RODZICAMI
10.09.2019
godz. 17:00
(wtorek)

zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczo- profilaktycznym
zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego
dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym
informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych
poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

05.11.2019
godz. 17:00 – 19:00
(wtorek)
konsultacje z rodzicami uczniów klas 1a, 2a, 3a, 4a
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

03.12.2019
godz. 17:00
(wtorek)
informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego

07.01.2020
godz. 17:00
(wtorek)

informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

24.03.2020
godz. 17:00
(wtorek)

wywiadówka śródsemestralna w klasach 1a, 2a, 3a
informacja o zagrożeniach klasa 4a
sprawy bieżące

26.05.2020
godz. 17:00
(wtorek)

informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach 1a, 2a, 3a
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

TERMINARZ NA SEMESTR PIERWSZY  2019/2020

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 

Lp. Wydarzenie Termin
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 02.09.2019 godz.: 09:30

aula

2 Zabranie z rodzicami

 

10.09.2019 godz.17:30
3 Złożenie deklaracji na egzamin maturalny przez uczniów klasy 4a do 30.09.2019
4 Zapoznawanie uczniów

z regulaminem egzaminu maturalnego oraz regulaminem obrony pracy dyplomowej

 

na bieżąco
5 Zebrania z rodzicami 4a (konsultacje indywidualne) 05.11.2019

godz. 17:00

godz.: 17:00 – 19:00

6 Zebranie  z rodzicami –  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych *) 03.12.2019

godz. 17:00

 

7 Wystawienie ocen śródrocznych **) 20.12.2019
8 Zakończenie semestru pierwszego 20.12.2019
9 Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2019

 

10 Konferencja klasyfikacyjna  po I semestrze

 

07.01.2020

 godz. 15:30

 

11 Zebranie z rodzicami 07.01.2020

godz. 17:00

12 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 2.01.2020

TERMINARZ NA SEMESTR DRUGI  2019/2020

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 

Lp. Zadanie do wykonania Termin
1 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 2.01.2020
2 Ferie zimowe 13.01.2020 – 24.01.2020

 

 

3 Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasie 4a

 

 

20.03.2020

 

4 Zebranie z rodzicami 24.03.2020, godz. 17:00
5 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasie 4a **) 8.04.2020
6 Konferencja klasyfikacyjna klasy 4a 8.04.2020
7 Egzamin dyplomowy – klasa 4a 20.04.2020 –21.04.2020
8 Konferencja zatwierdzająca dyplomy w klasie 4 a 23.04.2020
9 Wiosenna przerwa świąteczna 9.04.2020 – 14.04.2020
10 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie  4a.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

24.04.2020

 

24.04.2020

godz. 12:30

11 Zebrania z rodzicami 26.05.2020, godz.: 17:00
12 Egzamin maturalny Egzaminy maturalne

04.05.2020 – 22.05.2020

13 Wystawienie proponowanych ocen w klasach 1a, 2a, 3a 22.05.2020
14 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 1a, 2a, 3a 19.06.2020
15 Konferencja klasyfikacyjna klas 1a, 2a, 3a 22.06.2020, godz.: 15:30
16 Zakończenie zajęć w 1a, 2a, 3a 26.06.2020
17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 26.06.2020, godz.: 09:00
18 Ferie letnie 26.06.2020 – 31.08.2020
19 Terminy egzaminów poprawkowych. 17.08.2020 – 31.08.2020

                                                         Liceum Ogólnokształcące Animator

  ZEBRANIA Z RODZICAMI

10.09.2019
godz. 17:00
(wtorek)
kalendarz roku szkolnego 2019/2020
zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczo- profilaktycznym profilaktyki
zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego
dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym
informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych
poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

05.11.2019
godz. 17:00 – 19:00
(wtorek)
konsultacje z rodzicami uczniów klas 1w, 2w, 3w
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

03.12.2019
godz. 17:00
(wtorek)
informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego

07.01.2020
godz. 17:00
(wtorek)
informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

24.03.2020
godz. 17:00
(wtorek)
wywiadówka śródsemestralna w klasach 1w, 2w
informacja o zagrożeniach klasa 3w
sprawy bieżące

26.05.2020
godz. 17:00
(wtorek)
informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach 1w, 2w
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

TERMINARZ NA SEMESTR PIERWSZY  2019/2020

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ANIMATOR

Lp. Wydarzenia Termin
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 02.09.2019 godz.: 09:30

aula

2 Zebranie z rodzicami

 

10.09.2019 godz.17:30
3 Złożenie deklaracji na egzamin maturalny przez uczniów klasy 3W do 30.09.2019
4 Zebrania z rodzicami  (konsultacje indywidualne) 05.11.2019

godz. 17:00

godz.: 17:00 – 19:00

5 Zebranie  z rodzicami –  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych *) 03.12.2019

godz. 17:00

 

6 Wystawienie ocen śródrocznych **) 20.12.2019
7 Zakończenie semestru pierwszego 20.12.2019
8 Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2019

 

9 Zebranie z rodzicami 07.01.2020

godz. 17:00

10 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 3.01.2020

  SEMESTR DRUGI  2019/2020

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ANIMATOR

 Lp.

Wydarzenia Termin
1 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 2.01.2020
2 Ferie zimowe 13.01.2020 – 24.01.2020
3

 

 

 

Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasie 3W 20.03.2020
4 Zebranie z rodzicami 24.03.2020, godz. 17:00
5 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasie 3W **) 17.04.2020
6 Konferencja klasyfikacyjna klasy 3W 21.04.2020

godz 15:30

7 Wiosenna przerwa świąteczna 9.04.2020 – 14.04.2020
8 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie  3W.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

24.04.2020

 

24.04.2020

 godz. 12:30

9 Zebrania z rodzicami 19.05.2020, godz.: 17:00
10 Egzamin maturalny Egzaminy maturalne

 04.05.2020 – 22.05.2020

11 Wystawienie proponowanych ocen w klasach 1w, 2w 22.05.2020
12 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 1w, 2w 19.06.2020
13 Konferencja klasyfikacyjna klas 1w, 2w 22.06.2020, godz.: 15:30
14 Zakończenie zajęć w 1w, 2w 26.06.2020
21 Ferie letnie 26.06.2020 – 31.08.2020
22 Terminy egzaminów poprawkowych. 17.08.2020 – 31.08.2020

 

                                                   OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH

                               ZEBRANIA Z RODZICAMI

10.09.2019
godz. 17:00
(wtorek)
kalendarz roku szkolnego 2019/2020
zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczo – profilaktycznym
zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego
dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym
informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych
poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

05.11.2019
godz. 17:00 – 19:00
(wtorek)
konsultacje z rodzicami uczniów klas 4g, 5g, 6g
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

03.12.2019
godz. 17:00
(wtorek)
informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego

07.01.2020
godz. 17:00
(wtorek)
informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

24.03.2020
godz. 17:00
(wtorek)
wywiadówka śródsemestralna w klasach 4g, 5g , 6g
informacja o ocenach przewidywanych końcoworocznych w klasie 6g
sprawy bieżące

26.05.2020
godz. 17:00
(wtorek)
informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach 4g, 5g
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

TERMINARZ NA SEMESTR PIERWSZY  2019/2020

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH

 

Lp.

Wydarzenia

Termin

1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 02.09.2019 godz.: 09:30

aula

2 Zebranie z rodzicami

 

10.09.2019 godz.17:30
3 Zapoznawanie uczniów z regulaminem egzaminu maturalnego, egzaminu dyplomowego

 

 

 

 

na bieżąco
4 Zebrania z rodzicami  (konsultacje indywidualne) 05.11.2019 godz.: 17:00 – 19:00
5 Zebranie  z rodzicami –  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych *) 03.12.2019godz. 17:00

 

6 Wystawienie ocen śródrocznych **) 20.12.2019
7 Zakończenie semestru pierwszego 20.12.2019
8 Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2019

 

9 Konferencja klasyfikacyjna  po I semestrze

 

07.01.2020godz. 15:30

 

10 Zebranie z rodzicami 07.01.2020godz. 17:00
11 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 2.01.2020

  SEMESTR DRUGI  2019/2020

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH

 

Lp. Wydarzenia Termin
1 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 2.01.2020
2 Ferie zimowe 13.01.2020 – 24.01.2020

 

3 Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasie 6g

 

20.03.2020
4 Zebranie z rodzicami 24.03.2020, godz. 17:00
5 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasie 6g **) 8.04.2020
6 Konferencja klasyfikacyjna klasy 6g 8.04.2020
7 Egzamin dyplomowy – klasa 6g 22.04.2020 –23.04.2020
8 Wiosenna przerwa świąteczna 9.04.2020 – 14.04.2020

 

9 Konferencja zatwierdzająca dyplomy w klasie 4 a 23.04.2020
10 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie  6g.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

24.04.2020

 

24.04.2020  godz. 12:30

11 Konferencja Rady Pedagogicznej 19.05.2020, godz.: 15:30
12 Zebrania z rodzicami 26.05.2020, godz.: 17:00
13 Egzamin maturalny Egzaminy maturalne

 04.05.2020 – 06.05.2020

14 Wystawienie proponowanych ocen w klasach 4g, 5g 22.05.2020
15 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 4g, 5g 19.06.2020
16 Konferencja klasyfikacyjna klas 4g, 5g 22.06.2020, godz.: 15:30
17 Zakończenie zajęć w 4g, 5g 26.06.2020
18 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 26.06.2020, godz.: 09:00
19 Konferencja plenarna na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 30.06.2020

godz.: 09:00

20 Ferie letnie 26.06.2020 – 31.08.2020
21 Terminy egzaminów poprawkowych. 17.08.2020 – 31.08.2020

                                           SZKOŁA PODSTAWOWA ANIMATOR

ZEBRANIA Z RODZICAMI

10.09.2019
godz. 17:00
(wtorek)
kalendarz roku szkolnego 2019/2020
zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczo – profilaktycznym
zapoznanie z procedurą egzaminu ósmoklasisty
deklaracja wyboru języka obcego na egzaminie ósmoklasisty
poinformowanie, że do 15.10 można składać deklaracje o stanie zdrowia oraz opinie PPP – dostosowanie egzaminu ósmoklasisty
informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych
poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

05.11.2019
godz. 17:00 – 19:00
(wtorek)
konsultacje z rodzicami uczniów klasy 8
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

03.12.2019
godz. 17:00
(wtorek)
informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
prezentacja dotycząca egzaminu ósmoklasisty

07.01.2020
godz. 17:00
(wtorek)
informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

24.03.2020
godz. 17:00
(wtorek)
wywiadówka śródsemestralna w klasie 8
sprawy bieżące

26.05.2020
godz. 17:00
(wtorek)
informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasie 8
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA ANIMATOR

 TERMINARZ NA SEMESTR PIERWSZY  2019/2020

Lp. Wydarzenia Termin
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 02.09.2019 godz.: 09:30

aula

2 Zabranie z rodzicami

 

10.09.2019 godz.17:30 
3 Złożenie deklaracji wyboru języka obcego nowożytnego na egzaminie ósmoklasisty do 30.09.2019

 

4 Zebrania z rodzicami  (konsultacje indywidualne) 05.11.2019

godz.: 17:00 – 19:00

5 Zebranie  z rodzicami –  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych *) 03.12.2019

godz. 17:00

 

6 Wystawienie ocen śródrocznych **) 20.12.2019
7 Zakończenie semestru pierwszego 20.12.2019
8 Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2019

 

9 Zebranie z rodzicami 07.01.2020

godz. 17:00

10 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 2.01.2020

SZKOŁA PODSTAWOWA ANIMATOR

SEMESTR DRUGI  2019/2020

Lp. Wydarzenia Termin
1 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 2.01.2020
2 Ferie zimowe 13.01.2020 – 24.01.2020
3 Zebranie z rodzicami 24.03.2020, godz. 17:00
4 Egzamin ósmoklasisty 21.04.2020 –23.04.2020
5 Wiosenna przerwa świąteczna 9.04.2020 – 14.04.2020
6 Zebrania z rodzicami 26.05.2020, godz.: 17:00
7 Wystawienie proponowanych ocen w klasie 8 22.05.2020
8 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasie  8 19.06.2020
9 Konferencja klasyfikacyjna klasy 8 22.06.2020, godz.: 15:30
10 Zakończenie zajęć w  klasie 8 26.06.2020
11 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 26.06.2020, godz.: 09:00
12 Ferie letnie 26.06.2020 – 31.08.2020
13 Terminy egzaminów poprawkowych. 17.08.2020 – 31.08.2020

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

L.p.           Data Dzień tygodnia Święto – dzień ustawowo wolny od pracy tzw. „czerwone święto” w kalendarzu Dzień wolnego od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 

 

1.

 

 

14 października 2019 r.

 

 

poniedziałek

DEN – na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych _______________
 

2.

 

1 listopada 2019 r.

 

piątek

Wszystkich Świętych

 

_________________
 

3.

 

 

11 listopada 2019 r.

 

poniedziałek

Narodowe Święto Niepodległości  

_________________

 

4.

 

1 stycznia 2020 r.

 

środa

 

Nowy Rok

 

 

________________

 

5.

 

6 stycznia 2020 r.

 

poniedziałek

Święto Trzech Króli

 

 

________________

 

6.

 

1 maja 2020 r.

 

piątek

Święto Pracy __________________
 

7.

 

3 maja 2020 r.

 

niedziela

Święto Konstytucji 3 Maja _________________
8. 4-6 maja 2020 Poniedziałek, wtorek, środa

 

Egzamin maturalny Wolne dla klas I,II LO

I,II,III LP

IV,V- OSSP

9. 11 czerwca 2020 r. czwartek Boże Ciało 12 czerwca 2020 r. (piątek)

 

Dni w roku szkolnym 2019/20, które  stanowią podstawę do wskazania przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

21 marca – Dzień Wagarowicza, łączony z dniem profilaktyki (w roku szkolnym 2019/20  przypada w sobotę), 1 czerwca – Dzień Dziecka, często łączony z dniem sportu szkolnego (w roku szkolnym 2019/20 przypada w poniedziałek).

 

 

 

 

Egzamin Gimnazjalny

 

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego:

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:

Termin wydania zaświadczeń i informacji zdającym:

Egzamin maturalny

w terminie głównym (dla absolwentów wszystkich typów szkół):

od   – język polski;

od – języki obce nowożytne.

w terminie dodatkowym:

w terminie poprawkowym:

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

 

Comments are closed.