Harmonogram zebrań z rodzicami


Terminy zebrań z rodzicami rok szkolny 2017/18:

(Dokładna godzina zebrań z rodzicami w niektórych przypadkach może ulec zmianie)

20.09.2017 (Środa) godz. 1700

 • kalendarz roku szkolnego 2017/18
 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
 • zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczym i profilaktyki
 • zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego
 •  informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
 • poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych
 • poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

8.11.2017 (Środa), godz.1700-1900

 • konsultacje z rodzicami uczniów
 • zebranie rodziców klasy 3w
 • bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

6.12.2017 (Środa), godz.1700

 • informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
 • informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)

10.01.2018 (Środa), godz.1700

 • informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
 •  bieżące sprawy
 • osiągnięcia uczniów
 • wydarzenia z życia szkoły

21.03.2018 (Środa), godz.1700

 • informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi uczniów klas 3w i przewidywanych ocenach końcoworocznych,
 • wywiadówka śródsemestralna w klasach 1w, 2w, 1a, 2a, 3a, 2b, 3b, 2g, 3g, 4g
 •  sprawy bieżące

30.05.2018 (Środa), godz.1700

 • informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach 1w, 2w, 1a, 2a, 3a, 2b, 3b, 2g, 3g, 4g
 • bieżące sprawy
 • osiągnięcia uczniów
 • wydarzenia z życia szkoły

Comments are closed.