Harmonogram zebrań z rodzicami,kalendarium roku szkolnego.


Dokładna godzina zebrań z rodzicami w niektórych przypadkach może ulec zmianie.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023  

                                                  LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

ZEBRANIA Z RODZICAMI
13.09.2022
godz. 17:00
(wtorek)

zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczo-profilaktycznym zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

25.10.2022
godz. 17:00 – 19:00
(wtorek)
konsultacje z rodzicami uczniów klas 1bm, 1bg, 2bm, 2bg, 3b, 4bm, 4bg, 4a
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

29.11.2022
godz. 17:00
(wtorek)
informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego

03.01.2023
godz. 17:00
(wtorek)

informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

21.03.2023
godz. 17:00
(wtorek)

wywiadówka śród-semestralna w klasach 1bm, 1bg, 2bm, 2bg, 3b, 4bm, 4bg
informacja o zagrożeniach klasa 4a
sprawy bieżące

25.04.2023
godz. 17:00
(wtorek)

wywiadówka śród-semestralna w klasach 1bm, 1bg, 2bm, 2bg, 3b, 4bm, 4bg     bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

23.05.2023
godz. 17:00
(wtorek)

informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcowo-rocznych w klasach 1bm, 1bg, 2bm, 2bg, 3b, 4bm, 4bg
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

TERMINARZ NA SEMESTR PIERWSZY  2022/2023

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 

Lp. Wydarzenie Termin
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01.09.2022  

 

2 Zabranie z rodzicami 13.09.2022 godz.17:00
3 Złożenie deklaracji na egzamin maturalny przez uczniów klasy 4a do 30.09.2022
4 Zapoznawanie uczniów z regulaminem egzaminu maturalnego oraz regulaminem obrony pracy dyplomowej na bieżąco
5 Zebrania z rodzicami  (konsultacje indywidualne) 25.10.2022

godz.: 17:00 – 19:00

6 Zebranie  z rodzicami –  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych  29.11.2022

godz. 17:00

 

7 Wystawienie ocen śródrocznych 20.12.2022
8 Zakończenie semestru pierwszego 22.12.2022
9 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022 – 31.12.2022

 

10 Konferencja klasyfikacyjna  po I semestrze

 

10.01.2023

 godz. 16:30

 

11 Zebranie z rodzicami 13.01.2023

godz. 17:00

12 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 02.01.2023

TERMINARZ NA SEMESTR DRUGI  2022/2023

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Lp. Zadanie do wykonania Termin
1 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 02.01.2023
2

 

3

Ferie zimowe

 

ostateczne wprowadzenie zmian w deklaracjach maturalnych 4a

16.01.2023 –

29.01.2023

 

07.02.2023

4 Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasie 4a 20.03.2023
5 Zebranie z rodzicami 21.03.2023, godz. 17:00
6 Wystawienie ocen końcowo-rocznych w klasie 4a 04.04.2023
7 Konferencja klasyfikacyjna klasy 4a 12.04.2023
8 Egzamin dyplomowy – klasa 4a 20.04.2023 –25.04.2023
9 Konferencja zatwierdzająca dyplomy w klasie 4 a

 

Zebrania z rodzicami 

1bm, 1bg, 2bm, 2bg, 3b, 4bm, 4bg (konsultacje indywidualne)

25.04.2023

 

25.04.2023

godz.17:00-18:00

10 Wiosenna przerwa świąteczna 06.04.2023 – 11.04.2023
11 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie  4a.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

12.04.2023

 

28.04.2023

godz. 13:00

12 Zebrania z rodzicami 24.05.2023, godz.: 17:00
13 Egzamin maturalny Egzaminy maturalne

od 04.05.2023

14 Wystawienie proponowanych ocen w klasach 1bm, 1bg, 2bm, 2bg, 3b, 4bm, 4bg 19.05.2023
15 Wystawienie ocen końcowo-rocznych w klasach 1bm, 1bg, 2bm, 2bg, 3b, 4bm, 4bg 13.06.2023
16 Konferencja klasyfikacyjna klas 1bm, 1bg, 2bm, 2bg, 3b, 4bm, 4bg 20.06.2023, godz.: 15:30
17 Zakończenie zajęć w 1bm, 1bg, 2bm, 2bg, 3b, 4bm, 4bg 23.06.2023
18 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 23.06.2023, godz.: 09:00
19 Ferie letnie 26.06.2023 – 31.08.2023
20 Terminy egzaminów poprawkowych. 21.08.2023 – 31.08.2023

                                                         Liceum Ogólnokształcące Animator

ZEBRANIA Z RODZICAMI
13.09.2022
godz. 17:00
(wtorek)

kalendarz roku szkolnego 2022/2023
zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczo- profilaktycznym profilaktyki zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

25.10.2022
godz. 17:00 – 19:00
(wtorek)
konsultacje z rodzicami uczniów klas 1p, 1w, 1m, 2w, 3w, 4w
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

29.11.2022
godz. 17:00
(wtorek)
informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego

03.01.2023
godz. 17:00
(wtorek)
informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

21.03.2023
godz. 17:00
(wtorek)
wywiadówka śród-semestralna w klasach 1p, 1w, 1m, 2w, 3w
informacja o zagrożeniach klasa 4w
sprawy bieżące

25.04.2023
godz. 17:00
(wtorek)
wywiadówka śród-semestralna w klasach 1p, 1w, 1m, 2w, 3w
sprawy bieżące
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

23.05.2023
godz. 17:00
(wtorek)
informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcowo-rocznych w klasach 1p, 1w, 1m, 2w, 3w
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

TERMINARZ NA SEMESTR PIERWSZY  2022/2023

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ANIMATOR

Lp. Wydarzenia Termin
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 01.09.2022 

sala gimnastyczna

2 Zebranie z rodzicami 13.09.2022 godz.17:00
3 Złożenie deklaracji na egzamin maturalny przez uczniów klasy 4W do 30.09.2022
4 Zebrania z rodzicami  (konsultacje indywidualne) 25.10.2022

godz.: 17:00 – 19:00

5 Zebranie  z rodzicami –  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych 30.11.2022

godz. 17:00

6 Wystawienie ocen śródrocznych  20.12.2022
7 Zakończenie semestru pierwszego 22.12.2022
8 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022 – 31.12.2022
9 Zebranie z rodzicami 03.01.2023

godz. 17:00

10 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 02.01.2023

  SEMESTR DRUGI  2022/2023

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ANIMATOR

l.p Wydarzenia Termin
1 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 03.01.2023
2

 

3

Ferie zimowe

ostateczne wprowadzenie zmian w deklaracjach maturalnych 4w

16.01.2023 – 29.01.2023

 

07.02.2023

4 Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasie 4W 18.03.2023
5 Zebranie z rodzicami 21.03.2023, godz. 17:00
6 Wystawienie ocen końcowo-rocznych w klasie 4W 18.04.2023
7

 

 

8

Konferencja klasyfikacyjna klasy 4W

 

Zebrania z rodzicami 

1p, 1w, 1m, 2w, 3w, 4w

(konsultacje indywidualne) 

25.04.2023

godz. 15:30

 

25.04.2023

godz. 17:00-19:00

9 Wiosenna przerwa świąteczna 06.04.2023 – 11.04.2023
10

 

 

11

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie  4W

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej

28.04.2022

 

28.04.2023

 godz. 13:00

12 Zebrania z rodzicami 23.05.2023, godz.: 17:00
13 Egzamin maturalny Egzaminy maturalne

 od 04.05.2023

14 Wystawienie proponowanych ocen w klasach 1p, 1w, 1m, 2w, 3w 19.05.2023
15 Wystawienie ocen końcowo-rocznych w klasach 1p, 1w, 1m, 2w, 3w 13.06.2023
16 Konferencja klasyfikacyjna klas 1p, 1w, 1m, 2w, 3w, 4w 20.06.2023, godz.: 15:30
17 Zakończenie zajęć w 1p, 1w, 1m, 2w, 3w 24.06.2023
18 Ferie letnie 26.06.2023 – 31.08.2023
19 Terminy egzaminów poprawkowych. 21.08.2023 – 31.08.2023

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2022/2023

Lp. Data Dzień tygodnia Święto –dzień ustawowo wolny od pracy tzw. „czerwone święto” w kalendarzu Dzień wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1. 14 października 2022 r. piątek DEN – na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych Dzień wolny
2 31 październik 2022 r. poniedziałek Dzień wolny
3 1 listopada 2022 r. wtorek Wszystkich Świętych  Dzień wolny
4. 11 listopada 2022 r. piątek Narodowe Święto Niepodległości
5 1 stycznia 2023 r. sobota Nowy Rok Dzień wolny
6. 6 stycznia 2023 r.  piątek  Święto Trzech Króli  Dzień wolny
7 1 maja   2023 r. poniedziałek Święto Pracy   Dzień wolny
8 2 maja  2023 r.  wtorek  Dzień Flagi Rzeczpospolitej  Dzień wolny
9 3 maja  2023 r. środa Święto Konstytucji 3 Maja  Dzień wolny
10 4-5 maja 2023 r. czwartek

piątek

Egzamin maturalny Wolne dla klas I, II, III LSP

I, II, III LO

11 8 czerwiec 2023 r. piątek Boże Ciało  Dzień wolny
12 9 czerwca 2023r. piątek Dzień wolny

 

Dni w roku szkolnym 2022/2023, które  stanowią podstawę do wskazania przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

22 marca – Dzień Wagarowicza, łączony z dniem profilaktyki (w roku szkolnym 2022/2023  przypada w środę),

1 czerwca – Dzień Dziecka, często łączony z dniem sportu szkolnego (w roku szkolnym 2022/2023 przypada w czwartek).

Egzamin maturalny

w terminie głównym (dla absolwentów wszystkich typów szkół):

od   – język polski;

od – języki obce nowożytne.

w terminie dodatkowym:

w terminie poprawkowym:

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

Comments are closed.