Harmonogram zebrań z rodzicami,kalendarium roku szkolnego.


Dokładna godzina zebrań z rodzicami w niektórych przypadkach może ulec zmianie.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

                                                  LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

ZEBRANIA Z RODZICAMI
14.09.2021
godz. 17:00
(wtorek)

zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczo-profilaktycznym zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

26.10.2021
godz. 17:00 – 19:00
(wtorek)
konsultacje z rodzicami uczniów klas 1bm, 1bg, 2b, 3a, 3bm, 3bg, 4a
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

30.11.2021
godz. 17:00
(wtorek)
informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego

11.01.2022
godz. 17:00
(wtorek)

informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

22.03.2022
godz. 17:00
(wtorek)

wywiadówka śród-semestralna w klasach 1bm, 1bg, 2b, 3a, 3bm, 3bg
informacja o zagrożeniach klasa 4a
sprawy bieżące

24.05.2022
godz. 17:00
(wtorek)

informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcowo-rocznych w klasach 1bm, 1bg, 2b, 3a, 3bm, 3bg
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

TERMINARZ NA SEMESTR PIERWSZY  2021/2022

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 

Lp. Wydarzenie Termin
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01.09.2021  

 

2 Zabranie z rodzicami 14.09.2021 godz.17:30
3 Złożenie deklaracji na egzamin maturalny przez uczniów klasy 4a do 30.09.2021
4 Zapoznawanie uczniów z regulaminem egzaminu maturalnego oraz regulaminem obrony pracy dyplomowej na bieżąco
5 Zebrania z rodzicami  (konsultacje indywidualne) 26.10.2021

godz.: 17:00 – 19:00

6 Zebranie  z rodzicami –  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych  30.11.2021

godz. 17:00

 

7 Wystawienie ocen śródrocznych 20.12.2021
8 Zakończenie semestru pierwszego 22.12.2021
9 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 – 31.12.2021

 

10 Konferencja klasyfikacyjna  po I semestrze

 

11.01.2022

 godz. 15:30

 

11 Zebranie z rodzicami 11.01.2022

godz. 17:00

12 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 03.01.2022

TERMINARZ NA SEMESTR DRUGI  2021/2022

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 

Lp. Zadanie do wykonania Termin
1 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 03.01.2022
2 Ferie zimowe 14.02.2022 –

27.02.2022

3 Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasie 4a 18.03.2022 
4 Zebranie z rodzicami 22.03.2022, godz. 17:00
5 Wystawienie ocen końcowo-rocznych w klasie 4a 06.04.2022
6 Konferencja klasyfikacyjna klasy 4a 13.04.2022
7 Egzamin dyplomowy – klasa 4a 21.04.2022 –27.04.2022
8 Konferencja zatwierdzająca dyplomy w klasie 4 a

 

Zebrania z rodzicami 

1bm, 1bg, 2b, 3a, 3bm, 3bg (konsultacje indywidualne)

27.04.2022

 

27.04.2022

godz.17:00-18:00

9 Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022 – 19.04.2022
10 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie  4a.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

29.04.2022

 

29.04.2022

godz. 13:00

11 Zebrania z rodzicami 24.05.2022, godz.: 17:00
12 Egzamin maturalny Egzaminy maturalne

04.05.2022- 23.05.2022

13 Wystawienie proponowanych ocen w klasach 1bm, 1bg, 2b, 3a, 3bm, 3bg 20.05.2022
14 Wystawienie ocen końcowo-rocznych w klasach 1bm, 1bg, 2b, 3a, 3bm, 3bg 14.06.2022
15 Konferencja klasyfikacyjna klas 1bm, 1bg, 2b, 3a, 3bm, 3bg 21.06.2022, godz.: 15:30
16 Zakończenie zajęć w 1bm, 1bg, 2b, 3a, 3bm, 3bg 24.06.2022
17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 24.06.2022, godz.: 09:00
18 Ferie letnie 26.06.2022 – 31.08.2022
19 Terminy egzaminów poprawkowych. 22.08.2022 – 31.08.2022

                                                         Liceum Ogólnokształcące Animator

ZEBRANIA Z RODZICAMI
14.09.2021
godz. 17:00
(wtorek)

kalendarz roku szkolnego 2021/2022
zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczo- profilaktycznym profilaktyki zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

26.10.2021
godz. 17:00 – 19:00
(wtorek)
konsultacje z rodzicami uczniów klas 1p, 1w, 2w, 3w, 3wg
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

30.11.2021
godz. 17:00
(wtorek)
informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego

11.01.2022
godz. 17:00
(wtorek)
informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

22.03.2022
godz. 17:00
(wtorek)
wywiadówka śród-semestralna w klasach 1p, 1w, 2w, 3w
informacja o zagrożeniach klasa 3wg
sprawy bieżące

24.05.2022
godz. 17:00
(wtorek)
informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcowo-rocznych w klasach 1p, 1w, 2w, 3w, 3wg
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

 

TERMINARZ NA SEMESTR PIERWSZY  2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ANIMATOR

Lp. Wydarzenia Termin
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 01.09.2021 

aula

2 Zebranie z rodzicami 14.09.2021 godz.17:30
3 Złożenie deklaracji na egzamin maturalny przez uczniów klasy 3WG do 30.09.2021
4 Zebrania z rodzicami  (konsultacje indywidualne) 26.10.2021

godz.: 17:00 – 19:00

5 Zebranie  z rodzicami –  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych 30.11.2022

godz. 17:00

6 Wystawienie ocen śródrocznych  20.12.2021
7 Zakończenie semestru pierwszego 22.12.2021
8 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 – 31.12.2021
9 Zebranie z rodzicami 11.01.2022

godz. 17:00

10 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 03.01.2022

  SEMESTR DRUGI  2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ANIMATOR

 Lp.

Wydarzenia Termin
1 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 03.01.2022
2 Ferie zimowe 14.01.2022 – 27.01.2022
3 Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasie 3WG 18.03.2022
4 Zebranie z rodzicami 22.03.2021, godz. 17:00
5 Wystawienie ocen końcowo-rocznych w klasie 3WG 12.04.2022
6

 

 

7

Konferencja klasyfikacyjna klasy 3WG

 

Zebrania z rodzicami 

1p, 1w, 2w, 3w

(konsultacje indywidualne) 

27.04.2022

godz. 15:30

 

27.04.2022

godz. 17:00-19:00

8 Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022 – 19.04.2022
9

 

 

10

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie  3WG.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej

29.04.2022

 

30.04.2022

 godz. 13:00

11 Zebrania z rodzicami 24.05.2022, godz.: 17:00
12 Egzamin maturalny Egzaminy maturalne

 04.05.2022 – 23.05.2022

13 Wystawienie proponowanych ocen w klasach 1p, 1w, 2w, 3w 20.05.2022
14 Wystawienie ocen końcowo-rocznych w klasach 1p, 1w, 2w, 3w 14.06.2022
15 Konferencja klasyfikacyjna klas 1p, 1w, 2w, 3w 21.06.2022, godz.: 15:30
16 Zakończenie zajęć w 1p, 1w, 2w, 3w 24.06.2022
17 Ferie letnie 25.06.2022 – 31.08.2022
18 Terminy egzaminów poprawkowych. 22.08.2022 – 31.08.2022

 

                                                   OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH

ZEBRANIA Z RODZICAMI

14.09.2021
godz. 17:00
(wtorek)
kalendarz roku szkolnego 2021/2022
zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczo – profilaktycznym
zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego
dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym
informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych
poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

26.10.2021
godz. 17:00 – 19:00
(wtorek)
konsultacje z rodzicami uczniów klas 6g
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

30.11.2021
godz. 17:00
(wtorek)
informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego

11.01.2022
godz. 17:00
(wtorek)
informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

22.03.2022
godz. 17:00
(wtorek)
wywiadówka śród-semestralna w klasach 6g
informacja o ocenach przewidywanych końcowo-rocznych w klasie 6g
sprawy bieżące

TERMINARZ NA SEMESTR PIERWSZY  2021/2022

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH

 

Lp.

Wydarzenia

Termin

1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 01.09.2021 
2 Zebranie z rodzicami 14.09.2021 godz.17:30
3 Zapoznawanie uczniów z regulaminem egzaminu maturalnego, egzaminu dyplomowego

Złożenie deklaracji na egzamin maturalny przez uczniów klasy 6g

na bieżąco

 

do 30.09.2021

4 Zebrania z rodzicami  (konsultacje indywidualne) 26.10.2021

godz.: 17:00 – 19:00

5 Zebranie  z rodzicami –  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych 01.12.2021

godz. 17:00

6 Wystawienie ocen śródrocznych  20.12.2021
7 Zakończenie semestru pierwszego 22.12.2021
8 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 – 31.12.2021
9 Konferencja klasyfikacyjna  po I semestrze  11.01.2022

godz. 15:30

10 Zebranie z rodzicami 11.01.2022

godz. 17:00

  SEMESTR DRUGI  2020/2021

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH

 

Lp. Wydarzenia Termin
1 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 03.01.2022
2 Ferie zimowe 14.02.2022 – 27.02.2022
3 Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasie 6g 18.03.2022
4 Zebranie z rodzicami 22.03.2022

godz. 17:00

5 Wystawienie ocen

końcowo-rocznych w klasie 6g 

06.04.2022
6 Konferencja klasyfikacyjna klasy 6g 13.04.2021
7 Egzamin dyplomowy – klasa 6g 21.04.2022 –27.04.2022
8 Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022 – 19.04.2022
9 Konferencja zatwierdzająca dyplomy w klasie 6g 27.04.2022
10 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie  6g.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

13.04.2022

 

29.04.2022  

godz. 13:00

11 Egzaminy maturalne 04.05.2022 – 23.05.2022
12 Terminy egzaminów poprawkowych. 22.08.2022 – 31.08.2022


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Data Dzień tygodnia Święto –dzień ustawowo wolny od pracy tzw. „czerwone święto” w kalendarzu Dzień wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1. 14 października 2021 r. czwartek DEN – na podstawie art. 74 KN dzień

wolny od zajęć lekcyjnych

2 15 październik 2021 r. piątek Dzień wolny
3 1 listopada 2021 r. poniedziałek Wszystkich Świętych
4. 11 listopada 2021 r. czwartek Narodowe Święto Niepodległości
5 12 listopada 2021 r. piątek Dzień wolny
6.

 

1 stycznia

2022 r.

 

 

sobota

 

Nowy Rok

 

7 6 stycznia

2022 r.

czwartek Święto Trzech Króli
8 7 stycznia

2022 r.

piątek Dzień wolny
9

 

1 maja

2022 r.

 

niedziela

 

Święto Pracy

 

10 2 maja

2022 r.

poniedziałek Dzień Flagi Rzeczpospolitej

 

11

 

3 maja

2022 r.

 

wtorek

 

Święto Konstytucji 3 Maja

 

 

12 4-6 maja

2022 r.

środa

czwartek

piątek

 

Egzamin maturalny Wolne dla klas I, II, III LSP
13

 

16 czerwca 2022r. czwartek Boże Ciało
14 17 czerwca 2022 r. Piątek Dzień wolny

 

Dni w roku szkolnym 2021/2022, które  stanowią podstawę do wskazania przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

22 marca – Dzień Wagarowicza, łączony z dniem profilaktyki (w roku szkolnym 2021/2022  przypada w wtorek),

1 czerwca – Dzień Dziecka, często łączony z dniem sportu szkolnego (w roku szkolnym 2021/2022 przypada w środa).

Egzamin maturalny

w terminie głównym (dla absolwentów wszystkich typów szkół):

od   – język polski;

od – języki obce nowożytne.

w terminie dodatkowym:

w terminie poprawkowym:

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

Comments are closed.