Poradnik pedagoga.

Poradnik pedagoga.

Dobry  start.

 

Czasami bardzo trudno zabrać się za naukę czegokolwiek. Dlatego przesyłam Wam kilka podpowiedzi jak można tego heroicznego wyczynu w miarę bezboleśnie dokonać.

Przede wszystkim – zróbcie sobie plan. Niech na początku składa się z kilku standardowych pozycji np. śniadanie, obiad, kolacja ( chociaż zalecane jest jedzenie 5 posiłków dziennie – bez objadania się oczywiście ).

Ale żeby zjeść śniadanie, trzeba najpierw wstać z łóżka. To bardzo ważny moment, od którego zależy czy osiągniemy w tym dniu sukces, czy też nie. Aby odnieść sukces, nasze wstanie albo powstanie, jak kto woli, musi być skuteczne. Co to znaczy ? Otóż nieskuteczne wstanie z łóżka będzie polegało na tym, że po chwili do niego wrócimy, włączymy muzykę i zaczniemy przeglądać telefon. Nieskuteczne wstanie będzie miało również miejsce wtedy, gdy nastąpi o godzinie 9.00, 11.00, ……13.00  ( dalej lepiej nie wymieniam ).

No i najważniejsze: aby wstać odpowiednio wcześnie, trzeba się odpowiednio wcześnie położyć spać. Ważne, aby  nastąpiło to przed północą. Ale położenie się do łóżka np. o 22.00 z telefonem lub laptopem i zaśnięcie z wyczerpania nad ranem,  nie jest pójściem spać przed północą. To właśnie godziny snu przed 24.00 decydują o naszym wypoczęciu i energii  w całym następnym  dniu. Jak radzą fachowcy – idealny sen to 8 godzin.

Musimy sobie uświadomić, że chwila o poranku, w której wykonujemy wszystkie te codzienne czynności higieniczno – porządkowe (łącznie z umyciem się, ubraniem i pościeleniem łóżka ! ) daje nam poczucie gotowości do zmierzenia się z trudami i radościami rozpoczynającego się dnia.

Jeśli już udało się Wam skutecznie wstać, usiądźcie i bez pośpiechu, spokojnie zjedzcie dobre, porządne  śniadanie.

SMACZNEGO !

C.d.n.

Krzysztof Sacha

Pedagog szkolny

Podziękowania.

Drodzy Uczniowie !

Minął kolejny tydzień nauki w domu. Dziękuję Wam za wytrwałość, wywiązywanie się z zadań, cierpliwość w korzystaniu z portali edukacyjnych, które niestety często są przeciążone i wpływają na komfort pracy. Sytuacja jest trudna zarówno dla nas, nauczycieli, jak i dla Was i Waszych bliskich. Zapewniam Was, że bierzemy pod uwagę wszystkie Wasze sugestie i prośby związane ze zdalnym nauczaniem. Oferujemy Wam również  pomoc psychologa i pedagoga szkolnego, mając na uwadze, że nie wszyscy potrafią poradzić sobie z tą sytuacją. Korzystajcie z możliwości komunikowania się zarówno z nauczycielami, którzy Was wspierają, jak i koleżankami i kolegami z klasy.  Starajcie się pracować w miarę swoich możliwości, dbając jednocześnie o zdrowie. Najważniejsze jest, żebyśmy wszyscy wrócili zdrowi do szkoły.

— Pozdrawiam Aneta Ćwikiel – Łoboda Dyrektor Szkół ANIMATOR ul. Barlickiego 3 Gliwice tel. 604-963-725 dyrekcja@halogen.org.pl sekretariat@halogen.org.pl

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r.

W związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
( Dz.U. z 2020 poz 530)

przypominamy , że zgodnie z
§ 13. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów:
1) art. 53 ust. 1d, art. 63 ust. 13–19 oraz art. 63 ust. 22 w zakresie stosowania przepisów ust. 13–19, a także art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;”,
2) art. 44zg ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) art. 44zzzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., w zakresie formy składanej deklaracji – w odniesieniu do osób, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji styczeń–luty 2020 r.;
4) § 17–19, § 24–27, § 28 ust. 2, § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278, z 2017 r. poz. 1651 oraz z 2019 r. poz. 372) oraz § 22 ust. 1 w za-kresie stosowania przepisu § 19 tego rozporządzenia;
5) § 15–17, § 22–25, § 26 ust. 2, § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534) oraz § 20 ust. 1 w zakresie stosowania przepisu § 17 tego rozporządzenia;
6) § 15–17, § 29–32, § 33 ust. 2, § 34 i § 35 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373);
7) § 23 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) oraz § 23 ust. 7 tego rozporządzenia w zakresie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
8) § 4 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391);
9) § 62 ust. 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wa-runków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707) w odniesieniu do osób, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie prze-prowadzanego w sesji styczeń–luty 2020 r.;
10) § 15–17 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegó-łowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1258, z 2018 r. poz. 1024 oraz z 2019 r. poz. 1675);
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 493
11) § 14 i § 16–18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych ; (Dz. U. poz. 1674).

„12) § 4 ust. 4–4b, § 11 ust. 2 pkt 1, § 12 i § 16 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z 2009 r. poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580);
13) wydanych na podstawie art. 63 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 11h ust. 3.”.

Matura próbna.

Matura próbna.

W TERMINIE OD 2- 8 KWIETNIA PRZYSTĘPUJEMY DO PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty nagrań do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl w zakładce aktualności.

Próbny egzamin ósmoklasisty online.

Drodzy Uczniowie,

W dniach 30 marca – 1 kwietnia zostanie przeprowadzony online próbny egzamin ósmoklasisty .

Zachęcamy, abyście  wszyscy  wzięli w nim udział, ponieważ jest to ostatnia szansa sprawdzenia się przed egzaminem właściwym. Jak będzie wyglądał egzamin?

Arkusze zostaną udostępnione na stronie internetowej www.cke.gov.pl oraz www.oke.jaworzno.pl w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne (wy wybieracie język angielski).

Po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE – rozwiązujecie zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisujecie swoje rozwiązania w jednej z form:

  • w pliku w edytorze tekstów;
  • na wydruku
  • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
  • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Po skończonej pracy prześlecie  swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać Wam informację zwrotną.

 

Informacja dla uczniów i rodziców.

Informacja dla uczniów i rodziców

W tym trudnym czasie domowej izolacji informujemy, że szkoła, oprócz lekcji prowadzonych drogą elektroniczną, nadal oferuje konsultacje pedagogiczno-psychologiczne.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Jesteśmy do Waszej dyspozycji w przypadku  problemów nie tylko związanych z obecną sytuacją.

Utrzymujemy stały kontakt z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi.

Można do nas pisać, można także dzwonić. W zeszłym tygodniu za pośrednictwem Vulcana podaliśmy nasze numery telefonów.

Jesteśmy również  do dyspozycji pod adresem mailowym.

Psycholog:        psycholog1blanka@gmail.com

Pedagog:           pedagog1krzysztof@gmail.com

Życzymy wszystkim  dużo zdrowia i pogody ducha 🙂

Blanka Król

Krzysztof Sacha