Oddział Przygotowania Wojskowego

Od września 2023 roku w naszej szkole działa Oddział Przygotowania Wojskowego. Możliwość taką dała nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Program nauczania 

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

Finansowanie 

Na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego minister obrony narodowej udziela wsparcia finansowego w postaci dotacji celowych. Zakres, w jakim udzielany ten rodzaj pomocy, określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (do pobrania poniżej). Ponadto, na 180 godzin zajęć z zakresu przygotowania wojskowego zwiększona jest subwencja oświatowa na ucznia oddziału przygotowania wojskowego.

 

Profity dla absolwenta

 Absolwent oddziału przygotowania wojskowego może skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego oraz otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

 

Rozwiązanie systemowe 

Możliwość tworzenia w szkołach oddziałów przygotowania wojskowego, jako rozwiązanie systemowe, stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, oraz zwiększenie upowszechniania edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną wagę. Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych, a także wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.

 

Comments are closed.