REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „ANIMATOR”

 REKRUTACJA  

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ANIMATOR

na rok szkolny 2024/2025

Film promocyjny

– profil: >wojskowy<  >multimedia< >psychokryminalistyka<

 

Proponowane profile :*

 • oddział przygotowania wojskowego

 ( Jednostka Patronacka – 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej)

(współpraca z Aresztem Śledczym w Gliwicach )

 

Klasy realizują rozszerzenie z j. polskiego i j. angielskiego oraz 1 rozszerzenie do wyboru :

 • matematyka
 • geografia
 • biologia
 • wos

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – (kwestionariusz do pobrania    >>*.doc<<)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 30×42 mm
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • opinia lekarza o braku przeciwwskazań do kształcenia w LO na wybranym profilu

Termin składania dokumentów:

 • od 01 lutego 2024r. w sekretariacie szkoły

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone rozmową z kandydatem i jego rodzicami.

Warunkiem przystąpienia do rozmowy jest wcześniejsze złożenie kwestionariusza osobowego. Termin rozmowy :

I termin- 28.05.2024r. godzina ustalana indywidualnie

Dodatkowe terminy rozmowy kwalifikacyjnej ( tylko w przypadku wolnych miejsc ):

II termin- czerwiec 2024r.
Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu się.  Informacja  o decyzji w sprawie przyjęcia do szkoły zostanie przekazana indywidualnie każdemu kandydatowi  do 7 dni od dnia rozmowy. Rodzice zobowiązani są do podpisania umowy w terminie  do 7 dni od  otrzymania informacji o przyjęciu.

Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, kandydat jest zobowiązany dostarczyć do 28.06.2024r.  oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, natomiast oryginał  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 7 dni od jego otrzymania.

Rekrutacja dodatkowa odbywa się do 30.08.2024r. ( tylko w przypadku wolnych miejsc )

Dodatkowe informacje:

 1. Nauka w LO „ANIMATOR” jest odpłatna. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku,  w którym naukę kończy i wynosi 200 zł.
 2. Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do LO Rodzice uiszczają jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 400 złotych.
 3. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.
 4. Umundurowanie w klasie oddziału przygotowania wojskowego zostanie dofinansowane ze MON na podstawie podpisanej umowy. Wkład rodzica to ok. 450 zł oraz zakup butów -typ Grom.
 5. W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.
 6. W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest
 7. W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.
 8. Warunkiem otwarcia grupy z rozszerzeniem jest minimalna ilość osób-8.

 

 • kwestionariusz osobowy

Comments are closed.