REKRUTACJA DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

reportaż >FILM< promocyjny

REKRUTACJA

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

na rok szkolny 2024/2025

Proponowane specjalności ( do wyboru ) :* 

 • fotografia i film
 • techniki graficzne
 • techniki malarstwa
 • animacja komputerowa
 • druk artystyczny
 • projektowanie ubioru

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy   >>kwestionariusz do pobierania *.doc<<
 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 30×42 mm
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole artystycznej
 • portfolio kandydata zawierający  minimum 5 prac: w tym  3 wykonane dowolną techniką malarską i  2 prace z rysunku ( szkic ołówkiem ) o wymiarach nie mniejszych niż format A3– składane w dniu rozmowy, dopuszcza się złożenie dodatkowych prac kandydata wykonanych w innej technice artystycznej ( w tym szkicownik, prace na tablecie graficznym, animacje – z wykorzystaniem własnego sprzętu, fotografie – format nie mniejszy niż 13×18 mm )

 

Termin składania dokumentów:

od 01 lutego 2024r. w sekretariacie szkoły

Rekrutacja:                                                                                                                  

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone rozmową kwalifikacyjną z kandydatem.                   Warunkiem przystąpienia   do rozmowy jest wcześniejsze złożenie kwestionariusza osobowego.

Termin rozmowy:

I termin- 27.05.2024r. godzina ustalana indywidualnie.

Dodatkowe terminy rozmowy kwalifikacyjnej:

II termin – czerwiec 2024r.(tylko w przypadku wolnych miejsc ).

Rozmowa jest egzaminem z wiedzy z zakresu plastyki z poziomu szkoły podstawowej oraz  rozmową  na temat przedstawionych prac, predyspozycji artystycznych i zainteresowań kandydata. Informacja o decyzji w sprawie przyjęcia do szkoły zostanie przekazana indywidualnie każdemu kandydatowi  do 7 dni od dnia rozmowy.  Rodzice zobowiązani są do podpisania umowy w terminie do 7 dni od  otrzymania informacji o przyjęciu. Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, kandydat jest zobowiązany dostarczyć do  28.06.2024r.  oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, natomiast oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 7 dni od jego otrzymania.

Rekrutacja dodatkowa odbywa się do 30.08.2024r.  (tylko w przypadku wolnych miejsc ).

Dodatkowe informacje:

 1. Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych jest bezpłatna.
 2. Przy przyjęciu ucznia do LSP Rodzice uiszczają tylko jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 400 złotych.
 3. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.
 4. W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.
 5. W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest zwracane.
 6. W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.
 7. Warunkiem otwarcia rozszerzenia i specjalności jest minimalna ilość osób -8.

 

WYBÓR ZAGADNIEŃ Z PLASTYKI NA ROZMOWĘ REKRUTACYJNĄ DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH- podstawa programowa SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kandydat
• Wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury, rysunku
• Zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów
• Rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji: kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne
• Wykazuje się znajomością pojęć: gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura barwy, walor barwy; kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe
• Rozpoznaje rodzaje perspektyw (w tym m.in.: rzędowa, kulisowa, aksonometryczna, barwna, powietrzna, zbieżna)
• Charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, faktura
• Rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych (portret, autoportret, pejzaż, martwa natura, sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna i batalistyczna)
• Rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka
• Powyższe środki wyrazu rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów
• Zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury
• Charakteryzuje na wybranych przykładach z różnych dziedzin pojęcie stylu w sztuce
• Wykazuje się znajomością najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki w Polsce i na świecie

(w oparciu o podstawę programową „Plastyka” klasy IV-VIII)

Comments are closed.