KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14, 15 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Klauzule Informacyjne dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju   Młodzieży adres: 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3 w  wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pod tel. 784-993-217 lub pisząc na adres email: szkoły: sekretariat@halogen.org.pl

 

Klauzule informacyjne: (pliki w formacie pdf)

1 – klauzula informacyjna RODO rekrutacja

2 – klauzula informacyjna RODO nauka

3 – klauzula informacyjna RODO postępowanie administracyjne

4 – klauzula informacyjna RODO obsługa korespondencji

 

 

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W celu ułatwienia Państwu, korzystania z praw określonych w art. 15 – 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO oraz usprawnienia komunikacji w zakresie:

  1. Prawa dostępu do informacji oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę;
  2. Prawa do sprostowania danych;
  3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
  4. Prawa do ograniczenia przetwarzania;
  5. Prawa do przenoszenia danych wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzania odbywającego się w sposób zautomatyzowany;
  6. Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniu.

Administrator Państwa danych osobowych udostępnia poniżej wnioski za pomocą, których każda osoba, której dane dotyczą mogą realizować swoje uprawniania wynikające z powyższych przepisów.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO, W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

  1. Wniosek o realizację praw osób, których dane dotyczą art. 15 – 22 RODO (Plik w formacie docx)

Wniosek jest dostępny w sekretariacie Szkoły ANIMATOR w Gliwicach, które prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@halogen.org.pl lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie jednostki.

Comments are closed.