Wolontariat

WOLONTARIAT
„POMOCNA DŁOŃ”

Wolontariusze rozpoczęli działalność w 2000 r., początkowo w ramach ZSME, a od roku 2006 w ramach Liceum Plastycznego i Liceum Ogólnokształcącego ”Animator”. Pierwszymi wolontariuszami byli: Patryk Prandzioch,  Dawid Rutka, Adam Klimas, Łukasz Wojtczak i Grzegorz Karpiniuk.
Działalność wolontariuszy opierała się na współpracy z Domem Dziecka nr 2 w Gliwicach, a później jeszcze z Domem Opieki Społecznej „Opoka” w Gliwicach.

Opiekun:
Zenona Pilarek:               od 1999r. –  nadal;
Ewa Pańczyk-Hałubiec     od 2005r. – 2012

 


Od roku 2006 do dzisiaj działalność wolontariatu to:

  • współpraca z Domem Dziecka nr 2 czyli systematyczna pomoc dzieciom w nauce, odrabianie lekcji, zdobywanie materiałów edukacyjnych, zajęcia plastyczne, zajęcia na komputerach;
  • przygotowywanie wieczorów andrzejkowych;
  • urządzanie spotkań „mikołajkowych”,
  • obsługa festynów na terenie miasta i powiatu Gliwice
  • obsługa zawodów wspinaczkowych „Gliwice na Topie”
  • organizowanie adopcji znalezionych psiaków
  • organizacja wycieczek rowerowych;
  • wyjścia na basen kryty.

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
„POMOCNA DŁOŃ”
przy Liceum Ogólnokształcącym ,LSP ,OSSP w Gliwicach
ul.Barlickiego3

I Postanowienia ogólne.

1. Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza
więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
3. Koło działa na terenie Szkoły i miasta Gliwice.
4. Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawują nauczyciele – koordynatorzy, którzy
nadzorują pracę wolontariuszy.

II Cele i sposoby działania
1. Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanie uczniów szkoły do świadomej,
dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
2. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania,
bezinteresowności i altruizmu.
3. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego i zdobywanie doświadczeń w nowych
dziedzinach.
4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży i inspirowanie do aktywnego spędzania czasu
wolnego.
5. Sposoby działania Szkolnego Koła Wolontariatu:
•zbiórki darów rzeczowych,
•zbiórki pieniędzy do puszek,
•udział w akcjach charytatywnych,
•udział w wydarzeniach kulturalnych,
•udział w festynach
•udział przy obsłudze zawodów sportowych
•promocja wolontariatu w lokalnym środowisku.

III Członkowie
1.Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń
wyrażający chęć bezinteresownej, wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
2. Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do Koła powinien uzyskać i okazać pisemne zezwolenie od rodzica/opiekuna prawnego.
3. Przed przystąpieniem do Koła każdy kandydat musi podpisać Deklarację Wolontariusza oraz zapoznać się z Regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu.

IV Prawa i obowiązki wolontariuszy
1. Członek Szkolnego Koła Wolontariatu ma prawo do:
•szacunku, równego traktowania, wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu,
•wpływania na działania Koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,
•nagrody za swoją pracę – patrz punkt V,
•wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie.
2. Członek Szkolnego Koła Wolontariatu ma obowiązek:
•godnie reprezentować szkołę w miejscach swoich działań, starać się być wzorem dla innych uczniów,
•systematycznie uczestniczyć w pracach wolontariatu, dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków.
•uczestniczyć w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów.

V Nagradzanie wolontariuszy
1.Pod koniec każdego roku szkolnego członkowie Koła, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach wolontaryjnych zostają nagrodzeni:
•uczniowie ostatnich klas gimnazjum i liceum, którzy aktywnie uczestniczyli w co najmniej 3 dużych akcjach w trakcie roku szkolnego lub uczestniczyli w pracach Szkolnego Koła Wolontariatu przez 3 lata, otrzymują wpis na świadectwie kończącym gimnazjum,
•uczniowie pozostałych klas gimnazjum i liceum, którzy przez cały rok szkolny uczestniczyli w zbiórkach rzeczowych i pieniężnych lub aktywnie włączyli się w organizację co najmniej 2 większych akcji przeprowadzonych przez Koło, otrzymują dyplom oraz list pochwalny do rodziców.

VI Zadania koordynatorów
1. Planowanie działalności i harmonogramu pracy wolontariuszy.
2. Opieka nad wolontariuszami w czasie ich prac w szkole oraz poza nią.
3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wolontariuszy w czasie działań wolontaryjnych.
4. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia.
5. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły


Zobacz opis działań w latach 2000-2006

(plik w formacie *.pdf – otwiera się w nowym oknie)


Zapraszamy do oglądania galerii wolontariatu, zawierającej zapis naszych działań.

*** GALERIA WOLONTARIATU ***

Comments are closed.