Harmonogram zebrań z rodzicami,kalendarium roku szkolnego.


Dokładna godzina zebrań z rodzicami w niektórych przypadkach może ulec zmianie.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024  

                                                  LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

ZEBRANIA Z RODZICAMI
12.09.2023
godz. 17:00
(wtorek)

zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczo-profilaktycznym zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

24.10.2023
godz. 17:00 – 19:00
(wtorek)
konsultacje z rodzicami uczniów klas 1bm, 1bg, 1ba, 2bm, 2bg, 3bg, 3bm, 4b, 4bm, 4bg, 5bg, 5bm
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

05.12.2023
godz. 17:00
(wtorek)
informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego

02.01.2024
godz. 17:00
(wtorek)

informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

19.03.2024
godz. 17:00
(wtorek)

wywiadówka śród-semestralna w klasach 1bm, 1bg, 1ba, 2bm, 2bg, 3bg, 3bm, 4b, 4bm, 4bg
informacja o zagrożeniach klasa 5bg, 5b,
sprawy bieżące

23.04.2024
godz. 17:00
(wtorek)

wywiadówka śród-semestralna w klasach 1bm, 1bg, 1ba, 2bm, 2bg, 3bg, 3bm, 4b, 4bm, 4bg    bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

21.05.2024
godz. 17:00
(wtorek)

informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcowo-rocznych w klasach 1bm, 1bg, 1ba, 2bm, 2bg, 3bg, 3bm, 4b, 4bm, 4bg
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

TERMINARZ NA SEMESTR PIERWSZY  2023/2024

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 

Lp. Wydarzenie Termin
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 04.09.2023  

 

2 Zabranie z rodzicami 12.09.2023 godz.17:00
3 Złożenie deklaracji na egzamin maturalny przez uczniów klasy 5bg, 5bm do 30.09.2023
4 Zapoznawanie uczniów z regulaminem egzaminu maturalnego oraz regulaminem obrony pracy dyplomowej na bieżąco
5 Zebrania z rodzicami  (konsultacje indywidualne) 24.10.2023

godz.: 17:00 – 19:00

6 Zebranie  z rodzicami –  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych  05.12.2023

godz. 17:00

 

7 Wystawienie ocen śródrocznych 20.12.2023
8 Zakończenie semestru pierwszego 22.12.2023
9 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023 – 31.12.2023

 

10 Konferencja klasyfikacyjna  po I semestrze

 

02.01.2024

 godz. 16:30

 

11 Zebranie z rodzicami 02.01.2024

godz. 17:00

12 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 02.01.2024

TERMINARZ NA SEMESTR DRUGI  2023/2024

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Lp. Zadanie do wykonania Termin
1 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 02.01.2024
2

 

3

Ferie zimowe

 

ostateczne wprowadzenie zmian w deklaracjach maturalnych 5bg, 5bm

29.01.2024 –

11.02.2024

 

07.02.2024

4 Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasie 5bg, 5bm 19.03.2024
5 Zebranie z rodzicami 19.03.2024, godz. 17:00
6 Wystawienie ocen końcowo-rocznych w klasie 5bg, 5bm 27.03.2024
7 Konferencja klasyfikacyjna klasy 5bg, 5bm 27.03.2024
8 Egzamin dyplomowy – klasa 5bg, 5bm 17.04.2024 – 23.04.2024
9 Konferencja zatwierdzająca dyplomy w klasie 5bg, 5bm

 

Zebrania z rodzicami 

1ba, 1bm, 1bg, 2bm, 2bg, 3bg, 3bm, 4b, 4bm, 4bg (konsultacje indywidualne)

23.04.2024

 

23.04.2024

godz.17:00-18:00

10 Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.2024 – 02.04.2024
11 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie  5bg, 5bm

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

26.04.2024

 

26.04.2024

godz. 13:00

12 Zebrania z rodzicami 21.05.2023, godz.: 17:00
13 Egzamin maturalny Egzaminy maturalne

od 07.05.2024

14 Wystawienie proponowanych ocen w klasach 1bm, 1bg, 1ba, 2bm, 2bg, 3bg, 3bm, 4b, 4bm, 4bg 17.05.2024
15 Wystawienie ocen końcowo-rocznych w klasach 1bm, 1bg, 1ba, 2bm, 2bg, 3bg, 3bm, 4b, 4bm, 4bg 11.06.2024
16 Konferencja klasyfikacyjna klas 1bm, 1bg, 1ba, 2bm, 2bg, 3bg, 3bm,  4b, 4bm, 4bg 18.06.2024, godz.: 15:30
17 Zakończenie zajęć w 1bm, 1bg, 1ba, 2bm, 2bg, 3bg, 3bm, 4b, 4bm, 4bg 21.06.2024
18 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 21.06.2024, godz.: 09:00
19 Ferie letnie 21.06.2024 – 31.08.2024
20 Terminy egzaminów poprawkowych. 29.08.2024 – 31.08.2024

                                                         Liceum Ogólnokształcące Animator

ZEBRANIA Z RODZICAMI
12.09.2023
godz. 17:00
(wtorek)

kalendarz roku szkolnego 2023/2024
zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczo- profilaktycznym profilaktyki zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

24.10.2023
godz. 17:00 – 19:00
(wtorek)
konsultacje z rodzicami uczniów klas 1p, 1w, 1m, 2m, 2p, 3w, 3p, 3w, 4w
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

05.12.2023
godz. 17:00
(wtorek)
informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego

02.01.2024
godz. 17:00
(wtorek)
informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

19.03.2024
godz. 17:00
(wtorek)
wywiadówka śród-semestralna w klasach 1p, 1w, 1m, 2m, 2p, 3w, 3p, 3w
informacja o zagrożeniach klasa 4w
sprawy bieżące

23.04.2024
godz. 17:00
(wtorek)
wywiadówka śród-semestralna w klasach 1p, 1w, 1m, 2m, 2p, 3w, 3p, 3w
sprawy bieżące
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

21.05.2024
godz. 17:00
(wtorek)
informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcowo-rocznych w klasach 1p, 1w, 1m, 2m, 2p, 3w, 3p, 3w
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

TERMINARZ NA SEMESTR PIERWSZY  2023/2024

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ANIMATOR

Lp. Wydarzenia Termin
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 04.09.2023 

sala gimnastyczna

2 Zebranie z rodzicami 12.09.2023

godz.17:00

3 Złożenie deklaracji na egzamin maturalny przez uczniów klasy 4W do 30.09.2023
4 Zebrania z rodzicami  (konsultacje indywidualne) 24.10.2023

godz.: 17:00 – 19:00

5 Zebranie  z rodzicami –  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych 05.12.2023

godz. 17:00

6 Wystawienie ocen śródrocznych  20.12.2023
7 Zakończenie semestru pierwszego 22.12.2023
8 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023 – 31.12.2023
9 Zebranie z rodzicami 02.01.2024

godz. 17:00

10 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 02.01.2024

  SEMESTR DRUGI  2023/2024

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ANIMATOR

l.p Wydarzenia Termin
1 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 02.01.2024
2

 

3

Ferie zimowe

 

ostateczne wprowadzenie zmian w deklaracjach maturalnych 4w

29.01.2024 –

11.02.2024

 

07.02.2024

4 Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasie 4W 19.03.2024
5 Zebranie z rodzicami 19.03.2024, godz. 17:00
6 Wystawienie ocen końcowo-rocznych w klasie 4W 23.04.2024
7

 

 

8

Konferencja klasyfikacyjna klasy 4W

 

Zebrania z rodzicami 

1p, 1w, 1m, 2m, 2p, 3w, 3p, 3w

(konsultacje indywidualne) 

23.04.2024

godz. 15:30

 

23.04.2024

godz. 17:00-19:00

9 Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.2024 – 02.04.2024
10

 

 

11

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie  4W

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej

26.04.2024

 

26.04.2023

 godz. 13:00

12 Zebrania z rodzicami 24.05.2024, godz.: 17:00
13 Egzamin maturalny Egzaminy maturalne

 od 07.05.2024

14 Wystawienie proponowanych ocen w klasach 1p, 1w, 1m, 2m, 2p, 3w, 3p, 3w 21.05.2024
15 Wystawienie ocen końcowo-rocznych w klasach 1p, 1w, 1m, 2m, 2p, 3w, 3p, 3w 11.06.2024
16 Konferencja klasyfikacyjna klas 1p, 1w, 1m, 2m, 2p, 3w, 3p, 3w 18.06.2024, godz.: 15:30
17 Zakończenie zajęć w 1p, 1w, 1m, 2m, 2p, 3w, 3p, 3w 21.06.2024
18 Ferie letnie 21.06.2024 – 31.08.2024
19 Terminy egzaminów poprawkowych. 29.08.2024 – 31.08.2024

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Data Dzień tygodnia Święto –dzień ustawowo wolny od pracy tzw. „czerwone święto” w kalendarzu Dzień wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1. 13 października 2023 r.  piątek Dzień wolny
2 14 październik 2023 r.  sobota DEN – na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych
3 1 listopada 2023 r.  środa Wszystkich Świętych  Dzień wolny
4. 11 listopada 2023 r.  sobota Narodowe Święto Niepodległości
5 1 stycznia 2024 r.  poniedziałek Nowy Rok Dzień wolny
6. 6 stycznia 2024 r.  sobota  Święto „Trzech Króli”
7 1 maja   2024 r.  środa Święto Pracy   Dzień wolny
8 2 maja  2024 r. czwartek  Dzień Flagi Rzeczpospolitej  Dzień wolny
9  3 maja  2024 r.  piątek  Święto Konstytucji 3 Maja  Dzień wolny
10 7-9 maja 2024 r.  wtorek – czwartek Egzaminy maturalne  Wolne dla klas I, II, III, IV LSPI, II, III LO
11  30 maj 2024 r. czwartek Boże Ciało Dzień wolny

 

Dni w roku szkolnym 2023/2024, które  stanowią podstawę do wskazania przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

21 marca – 1 dzień wiosny, łączony z dniem profilaktyki (w roku szkolnym 2023/2024  przypada czwartek ),

1 czerwca – Dzień Dziecka, często łączony z dniem sportu szkolnego (w roku szkolnym 2023/2024 przypada piątek ).

Egzamin maturalny 7-9.06.2024 r (pisemne)

w terminie głównym (dla absolwentów wszystkich typów szkół):

od   – język polski;

od – języki obce nowożytne.

w terminie dodatkowym:

w terminie poprawkowym:

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

Comments are closed.