Harmonogram zebrań z rodzicami,kalendarium roku szkolnego.


Dokładna godzina zebrań z rodzicami w niektórych przypadkach może ulec zmianie.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

                                                  LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

ZEBRANIA Z RODZICAMI
15.09.2020
godz. 17:00
(wtorek)

zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczo- profilaktycznym
zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego
dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym
informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych
poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

03.11.2020
godz. 17:00 – 19:00
(wtorek)
konsultacje z rodzicami uczniów klas 1b, 2a, 2bm, 2bg, 3a, 4a
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

01.12.2020
godz. 17:00
(wtorek)
informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego

12.01.2021
godz. 17:00
(wtorek)

informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

23.03.2021
godz. 17:00
(wtorek)

wywiadówka śródsemestralna w klasach 1b, 2a, 2bg, 2bm, 3a
informacja o zagrożeniach klasa 4a
sprawy bieżące

25.05.2021
godz. 17:00
(wtorek)

informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach 1b, 2a, 2bm, 2bg, 3a
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

TERMINARZ NA SEMESTR PIERWSZY  2020/2021

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 

Lp. Wydarzenie Termin
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01.09.2020  

 

2 Zabranie z rodzicami

 

15.09.2020 godz.17:30
3 Złożenie deklaracji na egzamin maturalny przez uczniów klasy 4a do 30.09.2020
4 Zapoznawanie uczniów

z regulaminem egzaminu maturalnego oraz regulaminem obrony pracy dyplomowej

 

na bieżąco
5 Zebrania z rodzicami 4a (konsultacje indywidualne) 17.11.2019

godz. 17:00

godz.: 17:00 – 19:00

6 Zebranie  z rodzicami –  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych *) 01.12.2019

godz. 17:00

 

7 Wystawienie ocen śródrocznych **) 20.12.2020
8 Zakończenie semestru pierwszego 20.12.2020
9 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 – 31.12.2020

 

10 Konferencja klasyfikacyjna  po I semestrze

 

12.01.2021

 godz. 15:30

 

11 Zebranie z rodzicami 12.01.2021

godz. 17:00

12 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 04.01.2021

TERMINARZ NA SEMESTR DRUGI  2020/2021

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 

Lp. Zadanie do wykonania Termin
1 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 04.01.2021
2 Ferie zimowe 01.02.2021 –

14.02.2021

 

 

3 Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasie 4a

 

 

19.03.2021

 

4 Zebranie z rodzicami 23.03.2021, godz. 17:00
5 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasie 4a **) 07.04.2021
6 Konferencja klasyfikacyjna klasy 4a 14.04.2021
7 Egzamin dyplomowy – klasa 4a 22.04.2021 –27.04.2021
8 Konferencja zatwierdzająca dyplomy w klasie 4 a 27.04.2021
9 Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.2021 – 06.04.2021
10 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie  4a.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

30.04.2021

 

30.04.2021

godz. 12:30

11 Zebrania z rodzicami 25.05.2021, godz.: 17:00
12 Egzamin maturalny Egzaminy maturalne

04.05.2021- 21.05.2021

13 Wystawienie proponowanych ocen w klasach 1b, 2a, 2bm, 2bg, 3a 21.05.2021
14 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 1b, 2a, 2bm, 2bg, 3a 19.06.2021
15 Konferencja klasyfikacyjna klas 1a, 2a, 2bm, 2bg, 3a 22.06.2021, godz.: 15:30
16 Zakończenie zajęć w 1b, 2a, 2bm, 2bg, 3a 28.06.2021
17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 25.06.2021, godz.: 09:00
18 Ferie letnie 26.06.2021 – 31.08.2021
19 Terminy egzaminów poprawkowych. 17.08.2021 – 31.08.2021

                                                         Liceum Ogólnokształcące Animator

  ZEBRANIA Z RODZICAMI

15.09.2020
godz. 17:00
(wtorek)
kalendarz roku szkolnego 2020/2021
zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczo- profilaktycznym profilaktyki
zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego
dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym
informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych
poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

17.11.2020
godz. 17:00 – 19:00
(wtorek)
konsultacje z rodzicami uczniów klas 1w, 2w, 2wg, 3w
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

01.12.2020
godz. 17:00
(wtorek)
informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego

12.01.2021
godz. 17:00
(wtorek)
informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

23.03.2021
godz. 17:00
(wtorek)
wywiadówka śródsemestralna w klasach 1w, 2w, 2wg
informacja o zagrożeniach klasa 3w
sprawy bieżące

25.05.2021
godz. 17:00
(wtorek)
informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach 1w, 2w, 2wg, 3w
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

TERMINARZ NA SEMESTR PIERWSZY  2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ANIMATOR

Lp. Wydarzenia Termin
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01.09.2020 

aula

2 Zebranie z rodzicami

 

15.09.2020 godz.17:30
3 Złożenie deklaracji na egzamin maturalny przez uczniów klasy 3W do 30.09.2020
4 Zebrania z rodzicami  (konsultacje indywidualne) 17.11.2020

godz. 17:00

godz.: 17:00 – 19:00

5 Zebranie  z rodzicami –  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych *) 01.12.2020

godz. 17:00

 

6 Wystawienie ocen śródrocznych **) 20.12.2020
7 Zakończenie semestru pierwszego 20.12.2020
8 Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2020

 

9 Zebranie z rodzicami 12.01.2021

godz. 17:00

10 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 04.01.2021

  SEMESTR DRUGI  2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ANIMATOR

 Lp.

Wydarzenia Termin
1 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 04.01.2021
2 Ferie zimowe 01.01.2021 – 14.01.2021
3

 

 

 

Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasie 3W 19.03.2021
4 Zebranie z rodzicami 23.03.2021, godz. 17:00
5 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasie 3W **) 20.04.2021
6 Konferencja klasyfikacyjna klasy 3W 27.04.2021

godz 15:30

7 Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.2021 – 06.04.2021
8 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie  3W.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

30.04.2021

 

30.04.2021

 godz. 12:30

9 Zebrania z rodzicami 25.05.2021, godz.: 17:00
10 Egzamin maturalny Egzaminy maturalne

 04.05.2021 – 21.05.2021

11 Wystawienie proponowanych ocen w klasach 1w, 2w, 2 wg 21.05.2021
12 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 1w, 2w, 2wg 16.06.2021
13 Konferencja klasyfikacyjna klas 1w, 2w, 2wg 22.06.2021, godz.: 15:30
14 Zakończenie zajęć w 1w, 2w, 2wg 25.06.2021
21 Ferie letnie 26.06.2021 – 31.08.2021
22 Terminy egzaminów poprawkowych. 23.08.2021 – 31.08.2021

 

                                                   OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH

                               ZEBRANIA Z RODZICAMI

15.09.2020
godz. 17:00
(wtorek)
kalendarz roku szkolnego 2020/2021
zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczo – profilaktycznym
zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego
dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym
informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych
poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

17.11.2020
godz. 17:00 – 19:00
(wtorek)
konsultacje z rodzicami uczniów klas 5g, 6g
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

01.12.2020
godz. 17:00
(wtorek)
informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego

12.01.2021
godz. 17:00
(wtorek)
informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

23.03.2021
godz. 17:00
(wtorek)
wywiadówka śródsemestralna w klasach 5g , 6g
informacja o ocenach przewidywanych końcowo-rocznych w klasie 6g
sprawy bieżące

25.05.2021
godz. 17:00
(wtorek)
informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcowo-rocznych w klasach 4g, 5g
bieżące sprawy
osiągnięcia uczniów
wydarzenia z życia szkoły

TERMINARZ NA SEMESTR PIERWSZY  2020/2021

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH

 

Lp.

Wydarzenia

Termin

1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01.09.2020 

 

2 Zebranie z rodzicami

 

15.09.2020 godz.17:30
3 Zapoznawanie uczniów z regulaminem egzaminu maturalnego, egzaminu dyplomowego

 

 

 

 

na bieżąco
4 Zebrania z rodzicami  (konsultacje indywidualne) 17.11.2020

godz.: 17:00 – 19:00

5 Zebranie  z rodzicami –  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych *) 01.12.2020

godz. 17:00

 

6 Wystawienie ocen śródrocznych **) 20.12.2020
7 Zakończenie semestru pierwszego 20.12.2020
8 Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2020

 

9 Konferencja klasyfikacyjna  po I semestrze

 

12.01.2020

godz. 15:30

 

10 Zebranie z rodzicami 12.01.2020

godz. 17:00

11 Zakończenie zajęć w I semestrze 22.12.2020

  SEMESTR DRUGI  2020/2021

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH

 

Lp. Wydarzenia Termin
1 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 04.01.2021
2 Ferie zimowe 01.02.2021 – 14.02.2021

 

3 Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasie 6g

 

19.03.2021
4 Zebranie z rodzicami 23.03.2021

godz. 17:00

5 Wystawienie ocen

końcowo-rocznych w klasie 6g **)

07.04.2021
6 Konferencja klasyfikacyjna klasy 6g 14.04.2021
7 Egzamin dyplomowy – klasa 6g 22.04.2021 –27.04.2021
8 Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.2021 – 06.04.2021

 

9 Konferencja zatwierdzająca dyplomy w klasie 4 a 27.04.2021
10 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie  6g.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

30.04.2021

 

30.04.2021 

godz. 12:30

11 Konferencja Rady Pedagogicznej 18.05.2021

godz.: 15:30

12 Zebrania z rodzicami 25.05.2021

godz.: 17:00

13 Egzamin maturalny Egzaminy maturalne

 04.05.2021 – 21.05.2021

14 Wystawienie proponowanych ocen w klasach 4g, 5g 21.05.2021
15 Wystawienie ocen końcowo-rocznych w klasach 4g, 5g 16.06.2021
16 Konferencja klasyfikacyjna klas 4g, 5g 22.06.2021

godz.: 15:30

17 Zakończenie zajęć w 4g, 5g 25.06.2021
18 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 25.06.2021

godz.: 09:00

19 Konferencja plenarna na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 29.06.2021

godz.: 09:00

20 Ferie letnie 26.06.2021 – 31.08.2021
21 Terminy egzaminów poprawkowych. 23.08.2021 – 28.08.2021


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

L.p.           Data Dzień tygodnia Święto – dzień ustawowo wolny od pracy tzw. „czerwone święto” w kalendarzu Dzień wolnego od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 

 

1.

 

 

14 października 2020 r.

 

 

środa

DEN – na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych _______________
 

2.

 

1 listopada 2020 r.

 

niedziela

Wszystkich Świętych

 

_________________
 

3.

4.

 

2 listopada 2020 r.

11 listopada 2020 r.

poniedziałek

 

środa

 

 

Narodowe Święto Niepodległości

 

_________________

 

5.

 

1 stycznia 2021 r.

 

piątek

 

Nowy Rok

 

 

________________

 

6.

 

6 stycznia 2021 r.

 

środa

Święto Trzech Króli

 

 

________________

 

7.

 

1 maja

2021 r.

 

sobota

Święto Pracy __________________
8.  

3 maja

2021 r.

 

poniedziałek

Święto Konstytucji 3 Maja _________________
9. 4-6 maja 2021 r. wtorek,

środa

czwartek

 

Egzamin maturalny Wolne dla klas I,II LO

I,II,III LSP

V- OSSP

10. 11 czerwca 2021 r. czwartek Boże Ciało 5 czerwca 2021 r. (piątek)

 

Dni w roku szkolnym 2020/2021, które  stanowią podstawę do wskazania przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

22 marca – Dzień Wagarowicza, łączony z dniem profilaktyki (w roku szkolnym 2020/2021  przypada w poniedziałek),

1 czerwca – Dzień Dziecka, często łączony z dniem sportu szkolnego (w roku szkolnym 2020/2021 przypada w wtorek).

Egzamin maturalny

w terminie głównym (dla absolwentów wszystkich typów szkół):

od   – język polski;

od – języki obce nowożytne.

w terminie dodatkowym:

w terminie poprawkowym:

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

Comments are closed.